800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
zsspisskystiavnik.edupage.org
*********************
Kalendár voľných dní
<< Jún 2022 >> 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
Naši deviataci o korone
RTVS - DAJ SI ČAS
Milión detí sa modlí ruženec 18.10. 2018
PROJECT ,,ENGLISH WEEK 2018“ 21. – 25. máj 2018
Zelený svet - zmena či premena
POKUS: Výroba a odpal rakety
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský ŠtiavnikPráca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009
Dokumenty školy
Rokovací poriadok Pedagogickej rady 2013

Pdf

Základná škola , Slnečná 422, Spišský Štiavnik

 

 

Rokovací poriadok pedagogickej rady

 

 

Pedagogická rada predstavuje najkvalifikovanejší a najvyšší poradný orgán skupinového odborno-pedagogického riadenia v škole. Je najvyšším poradným orgánom riaditeľa školy. Pedagogická rada je jednou z organizačných foriem činnosti pedagogického zboru, ktorá spája zodpovednosť  jednotlivca  / riaditeľa školy/ so skupinovým poradenstvom ostatných pedagogických zamestnancov školy.

 

 

Čl. 1

Postavenie a poslanie pedagogickej rady

 

1. Pedagogická rada:

 

  1. a)prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania , pedagogickú koncepciu,   profiláciu a zameranie školy
  2. b)vyjadruje svoje stanoviská k dosiahnutývýsledkom vo výchove a vzdelávaní

a k opatreniam na  odstránenie zistených nedostatkov

  1. c)aktívne sa podieľa na tvorbe školského vzdelávacieho programu , celoškolských pedagogickýdokumentov a vnútorných predpisov, pokynov a usmernení

d) predkladá návrhy na závažné zmeny v oblasti odborno - pedagogickej

e) pripravuje námety a návrhy na zvyšovanie efektívnosti v práci školy a jej

    fungovania

       f) v riadenej diskusii v  pedagogických otázkach sa prostredníctvom výmeny     názorov usiluje o dosiahnutie  zhody a jednoty v postupe pedagogického zboru pri výchove a vyučovaní žiakov

 

2. Zasadnutie pedagogickej rady zvoláva podľa potreby riaditeľka školy, najmenej však štyrikrát do roka.

 

3. Pedagogická rada sa riadi plánom práce školy ,v ktorom je schválený harmonogram zasadnutí PR .

 

 

Čl. 2

 

Práva a povinnosti členov pedagogickej rady

 

Práva členov pedagogickej rady:

1. Navrhovať program rokovania.

2. Vyjadrovať sa ku všetkým prerokúvaným otázkam a bodom.

3. Podieľať sa na príprave pedagogickej rady.

4. Oboznamovať pedagogickú radu so svojimi skúsenosťami z výchovno -   vyučovacieho procesu,  uplatňovania nových metód a foriem práce, výsledkov tvorivosti a pod.

5. Hlasovať o predkladaných návrhoch.

6. V prípade, že diskutujúci odbočí od témy, môže dať návrh na jeho pozastavenie alebo prerokovanie v inom  odbornom alebo poradnom orgáne riaditeľka školy.

 

Povinnosti členov pedagogickej rady:

1. Zúčastňovať sa na každom zasadnutí pedagogickej rady.

2. Pri vystúpení dodržiavať tému.

3. Aktívne sa zapájať do diskusie o riešených problémoch.

4. Plniť úlohy vyplývajúce z uznesení a záverov pedagogickej rady.

5. Nerušiť zasadnutie pedagogickej rady svojim správaním, neodchádzať počas    zasadnutia, nerušiť  diskutujúceho svojimi pripomienkami .

6. Svoju neúčasť na zasadnutí vopred oznámiť riaditeľovi školy.

 

 

Čl. 3

 

Prijímanie uznesení pedagogickou radou

1.Pedagogická rada je schopná uznášania, ak sú prítomné aspoň 2/3 členov.

2.Uznesenia, rozhodnutia a závery z rokovania sa prijímajú verejným hlasovaním.

3. Právo hlasovať majú len členovia pedagogickej rady, ktorí sú osobne prítomní na rokovaní. Hlasovať v zastúpení je neprípustné.

4. Uznesenia, závery a odporúčania z pedagogickej rady sú platné, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina  celkového počtu prítomných členov.

5. Uznesenie sa zverejní na mieste prístupnom  všetkým pedagogickým zamestnancom školy.

6. Neprítomní členovia pedagogickej rady sú povinní oboznámiť sa s priebehom rokovania a jeho závermi,  čo potvrdia svojim podpisom v zápise z rokovania pedagogickej rady

 

 

 

Čl. 4

 

 

Zápisnica z rokovania pedagogickej rady

 

  1. 1.Zápisnica z rokovania pedagogickej rady sa vedie písomnou formou formátuA4.
  2. 2.

a) dátum rokovania

b) program rokovania

c) výsledok hlasovania o programe a jeho doplnení

d) stručný a výstižný záznam prerokúvaných otázok

e) stručný záznam diskusie

f) výsledky rokovania /hlasovania/ o návrhoch záverov

g) schválené uznesenia, závery a odporúčania

h) dátum konania , meno a podpis zapisovateľa a overovateľa zápisnice

i) podpis riaditeľa školy a podlhovastá pečiatka školy

j) podpis zamestnanca, ktorý nebol prítomný a oboznámil sa s rokovaním PR.

k) prezenčnú listinu

l) súčasťou záznamu z rokovania  pedagogickej rady sú prílohy ( ak si to situácia vyžaduje).

 

 

Čl. 5

 

Záverečné ustanovenie

 

  1. 1.Zmeny a dodatky k tomuto rokovaciemu poriadku prerokúva a schvaľuje riaditeľ školy.
  2. 2.Rokovací poriadok pedagogickej rady bol prerokovaný a schválený na zasadnutí  pedagogickej rady dň27.júna 2012  a je platný od 1. septembra 2012.

.

 

 

 

V Spišskom Štiavniku, 27.06.2012                                                  

Mgr. Peter Gömöry

riaditeľ školy

 
TOPlist