800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
zsspisskystiavnik.edupage.org
*********************
Kalendár voľných dní
<< Apríl 2024 >> 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
Naši deviataci o korone
RTVS - DAJ SI ČAS
Milión detí sa modlí ruženec 18.10. 2018
PROJECT ,,ENGLISH WEEK 2018“ 21. – 25. máj 2018
Zelený svet - zmena či premena
POKUS: Výroba a odpal rakety
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský ŠtiavnikPráca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009
Dokumenty školy
Informácie pre rodičov k priebežnému a záverečnému hodnoteniu žiakov v čase dištančného vzdelávania v šk. roku 2020/2021


KRITÉRIÁ HODNOTENIA

 

 1. 1.V čase prerušeného vyučovania sú v našej škole rešpektované základné princípy hodnotenia:
 • zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka

 

 • rešpektovať individuálne podmienky na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie
 • sústrediť sa na poskytovanie slovnej spätnej väzby
 • akceptovať jedinečnosť podmienok na vzdelávanie.
 1. 2.Priebežné hodnotenie má charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej počas dištančného učenia.
 2. 3.Hodnotenie má prioritne motivačný charakter, pomenúva chyby, ktoré žiaci robia, navrhuje postupy ako ich odstrániť.
 3. 4.Hodnotenie má prísne individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti a momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť žiaka.
 4. 5.Priebežné hodnotenie bude kombináciou slovného hodnotenia a sebahodnotenia žiaka. Slovné hodnotenie je zamerané na opis zvládania učebného obsahu jednotlivými vyučujúcimi predmetov.
 5. 6.Ruší sa povinnosť písať kontrolné práce, laboratórne práce, slohové práce, kontrolné diktáty.
 6. 7.Podklady na záverečné hodnotenie získava učiteľ najmä z portfólii žiackych prác –samostatných prác, zadaných projektov, z rozhovorov so žiakmi, online vyučovaním a online konzultáciami so žiakmi.
 7. 8.Informácie o priebežnom hodnotení a celkovej práci žiaka sú prístupné pre rodiča formou upozornení na Bez kriedy, konzultáciou telefonicky, mailom.
 8. 9.Žiacke portfólio bude tvoriť podklad pre súhrnné záverečné hodnotenie, do ktorého sa započítavajú aj výsledky a hodnotenie získané do obdobia prerušeného vyučovania na škole.
 9. 10.Vedúci metodických orgánov po dohode s vyučujúcimi jednotlivých predmetov vypracujú kritéria na hodnotenie predmetov ako podklad k záverečnému hodnoteniu (viď prílohy).
 10. 11.Chceme zdôrazniť skutočnosť, že nestačí len prihlásenie sa a účasť na online hodine, za prvoradé považujeme aktívnu účasť žiaka na plnení úloh, vďaka čomu získava učiteľ potrebnú spätnú väzbu. Pod aktívnou účasťou rozumieme prihlásenie sa na online hodinu, preukázateľná prítomnosť žiaka počas celej vyučovacej hodiny, žiak reaguje na výzvu učiteľa, dokáže sformulovať odpoveď, zapája sa do diskusií, pracuje na zadaniach počas vyučovacej hodiny a zároveň odovzdáva zadané úlohy a projektové práce.

 

 

1. Celkové hodnotenie žiakov základných škôl

Podľa § 55 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) možno hodnotiť žiakov základných škôl

 1. a)slovným hodnotením,
 2. b)klasifikáciou („známkou“),
 3. c)kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.

Vo vyučovacích predmetoch, ktoré sú podľa § 55 ods. 2 školského zákona určené v školskom vzdelávacom programe ako neklasifikované a nemožno ich hodnotiť ani slovne, sa na vysvedčení uvedie slovo „absolvoval/a“ alebo „neabsolvoval/-a“ (ďalej len „nehodnotené vyučovacie predmety“).

V prvom ročníku základnej školy sa počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 priebežné hodnotenie aj celkové hodnotenie realizuje slovným hodnotením.

Vo vyučovacích predmetoch v komplementárnych vyučovacích oblastiach uvedených v Metodickom usmernení k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a v ZŠ pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,[1]) v ktorých bolo školské vyučovanie obmedzené, alebo vo vyučovacích predmetoch v Manuáli pre základné školy a školské zariadenia 2) pedagogická rada na zasadnutí rozhodla o nehodnotení vyučovacieho predmetu a následne upravila kritéria hodnotenia vyučovacích predmetov základnej školy.

Komplementárne vyučovacie oblasti

Človek a hodnoty

Človek a svet práce

Umenie a kultúra

Zdravie a pohyb

 

V zmysle Usmernenia k priebežnému a celkovému hodnoteniu žiakov ZŠ počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, vydaného MŠVVaŠ SR, pedagogická rada rozhodla, že predmety, ktoré boli pôvodne hodnotené, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetov kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou, budú nehodnotenými vyučovacími predmetmi.

 

Neklasifikujeme (nehodnotíme známkou) tieto predmety:

Telesná a športová výchova, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Pracovné vyučovanie, Technika, Náboženská výchova, Informatika na 1.stupni ZŠ.

 

Podľa § 18 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), ak je v niektorom vyučovacom predmete podľa školského vzdelávacieho programu žiak základnej školy neklasifikovaný, na vysvedčení a v katalógovom liste sa uvádza namiesto klasifikačného stupňa slovo

„a) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval,

b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval; ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa, celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.“.

Počas mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 hodnotenie „neabsolvoval“, ktorého dôsledkom je celkové hodnotenie „neprospel“, sa využije len v nevyhnutných prípadoch vyjadrenia neplnenia cieľov vyučovacieho predmetu zo subjektívnych dôvodov na strane žiaka.

2. Kritériá hodnotenia žiakov

Celkové hodnotenie žiakov základnej školy a klasifikácia ako aj zmeny hodnotenia a klasifikácie počas školského roka sa podľa § 18 ods. 11 vyhlášky Ministerstva školstva č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) prerokujú a odsúhlasia v pedagogickej rade.

Ak sa kritériá hodnotenia žiakov základných škôl zmenia na základe záverov pedagogickej rady počas školského roka 2020/2021, je potrebné ich opätovne zverejniť na verejne prístupnom mieste základnej školy, tak, aby boli o zmene informovaní žiaci základnej školy aj ich zákonní zástupcovia.

2. 1. „Prezenčné“ vzdelávanie

Škola postupuje pri hodnotení a klasifikácii žiakov základných škôl podľa prvého bodu tohto usmernenia.

Ak pre závažné objektívne príčiny napr. z dôvodu nedostatočných podkladov k hodnoteniu alebo izolácie žiaka z dôvodu choroby a iných, nemožno žiaka hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, túto skutočnosť prerokuje pedagogická rada a žiak sa za prvý polrok v riadnom termíne nehodnotí.

Riaditeľ základnej školy určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie žiaka mohlo vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.

2. 2. Dištančné vzdelávanie

Škola postupuje pri hodnotení a klasifikácii žiakov základných škôl podľa prvého bodu dokumentu.

Ak pre závažné objektívne príčiny napr. z dôvodu nedostatočných podkladov k hodnoteniu, absencie prístupu žiaka na internet, nedostatočných materiálnych podmienok žiaka ( počítač) alebo izolácie žiaka z dôvodu choroby a iných, nemožno žiaka hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, túto skutočnosť prerokuje pedagogická rada a žiak sa za prvý polrok v riadnom termíne nehodnotí.

Riaditeľ základnej školy určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie žiaka mohlo vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Tohto žiaka možno hodnotiť na základe získania podkladov k hodnoteniu do 31.marca 2021. Podkladom môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh alebo samostatné praktické práce spracované žiakmi.

Ak

a) žiak základnej školy nesplnil požiadavky učiteľa v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin napr. neodovzdanie úloh alebo žiadna účasť na dištančnom vzdelávaní bez ospravedlnenia a iné,

b) konanie žiaka podľa písm. a) bolo prerokované v pedagogickej rade za prvý štvrťrok,

c) zákonní zástupcovia žiaka boli preukázateľne informovaní o nesplnení požiadaviek podľa písm. a) a d) zlepšenie nenastalo,

 

je klasifikovaný známkou nedostatočný, hodnotený slovne s vyjadrením neplnenia cieľov v neklasifikovanom vyučovacom predmete alebo bol hodnotený podľa § 18 ods. 10 vyhlášky slovom „neabsolvoval“ s celkovým prospechom neprospel.

 

Kritériá hodnotenia pre 0-tý ročník

Žiak sa v nultom ročníku bude hodnotiť v predmetoch:

 • Rozvíjanie komunikačných schopností
 • Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova
 • Zmyslová výchova a základy matematických predstáv
 • Hudobno – pohybová výchova
 • Pracovná výchova
 • Telesná výchova

Prospech žiaka sa hodnotí : priebežne a celkovo

Priebežne: priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov   a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter; učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť

Celkovo: celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete.

Hodnotenie na vysvedčení za I. polrok: slovné hodnotenie Hodnotenie na vysvedčení za II. polrok: slovné hodnotenie

 

Slovné hodnotenie

Hodnotenie má pôsobiť konštruktívne a povzbudzujúco, má byť zamerané na pozitívnu motiváciu, orientuje sa na pozitívne stránky schopností žiakov. Pri výbere formy slovného hodnotenia žiaka sa na vysvedčení uvádza päťstupňové hodnotenie.

Slovné hodnotenie výkonov žiakov v jednotlivých predmetoch a prevod percentuálneho hodnotenia:

100 – 90 %                 1. stupeň

89 – 75 %                   2. stupeň

74 – 50 %                   3. stupeň

49 - 30 %                   4. stupeň

29 – 0 %                     5. stupeň

Metódy, formy a prostriedky získavania podkladov na hodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov žiakov:

 

- sústavné sledovanie výkonu žiaka

- pripravenosť na vyučovanie a vypracovanie domácich úloh

- aktivita žiakov na vyučovaní

- priebežné hodnotenie ústneho a písomného prejavu žiakov

- spolupráca v skupine

- tvorivosť

V predmete Rozvíjanie komunikačných schopností sa bude hodnotiť

- osvojenie poznatkov o predmetoch a javoch okolitého sveta

- porozumenie významu slov bežnej slovnej zásoby

- používanie gramaticky správnych tvarov slov

- primeraná formulácia odpovedí na otázky

- opis obrázka, tvorenie viet a rozprávanie príbehov podľa obrázkov

- pri ústnom prejave dodržiavanie správneho dýchania, artikulácie a spisovnej výslovnosti

 

 

V predmete Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova sa bude hodnotiť

- písanie v prípravnom období - bod, krúženie, kreslenie kruhov, ovál, špirála, vodorovné ,

zvislé, šikmé čiary, slučky, vlnovky, ľavý a pravý, horný a dolný oblúk

- zdokonaľovanie jemnej motoriky a pohybovej koordinácie

- koordinovanosť pohybov ruky a celého tela

- rozvíjanie vnímania zmyslami

- koordinovanie rúk a mozgu

- rozvíjanie fantázie, predstavivosti a tvorivosti žiakov

- experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami

V predmete Zmyslová výchova a základy matematických predstáv sa bude hodnotiť

- orientácia v čase a priestore

- rozlišovanie základných farieb

- poznávanie a rozvíjanie zmyslov človeka – sluch, čuch, hmat, chuť

 

V predmete Hudobno – pohybová výchova sa bude hodnotiť slovom absolvoval.

V predmete Pracovná výchova sa bude hodnotiť slovom absolvoval.

V predmete Telesná výchova sa bude hodnotiť slovom absolvoval.

V hodnotení sa bude prihliadať na:

 • známky, ktoré žiaci získali v čase, keď nebolo prerušené vyučovanie,
 • aktivitu na hodinách a plnenie si povinností v čase výučby, keď nebolo prerušené vyučovanie,
 • aktívnu účasť žiaka na plnení úloh, vďaka čomu získava učiteľ potrebnú spätnú väzbu. Pod aktívnou účasťou rozumieme odovzdáva zadané úlohy vypracované úlohy.
 • vzťah žiaka k práci v predmete, jeho snaha o sebarozvoj, tvorivosť, spoľahlivosť a plnenie povinností,
 • prístup k plneniu dištančných úloh, zodpovednosť, cieľavedomosť,
 • dištančné úlohy a tematické práce, ktoré žiaci vypracovali počas mimoriadnej situácie, pričom sa prihliadne na individuálne podmienky žiaka,
 • sebahodnotenie žiaka,
 • prístup, záujem o zlepšovanie svojich výkonov.


 

 

Kritériá hodnotenia metodického združenia ročníkov 1.- 4. počas mimoriadnej situácie (DV)

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Forma hodnotenia

Kritéria hodnotenia

Jazyk a komunikácia

SJL

Klasifikácia

 

schopnosť žiaka používať správne gramatické a pravopisné javy pri riešení dištančných úloh,

schopnosť čítať s porozumením, uplatňovať správnu techniku čítania,

schopnosť využiť gramatické a pravopisné javy a tvorivosť v slohových cvičeniach,

schopnosť odpísať a prepísať text,

schopnosť vyjadrovať sa k prečítanému textu, porozprávať vlastný zážitok,

aktívny prístup k činnostiam, záujem a vzťah k nim,

schopnosť sebahodnotenia,

dodržanie termínu - vrátenie zadania vo vymedzenom čase

ANJ

klasifikácia

schopnosť žiaka pravidelne si osvojovať slovnú zásobu, ktorú vie využiť pri riešení dištančných úloh, schopnosť porozumieť jednoduchým pokynom, schopnosť samostatného prejavu,

aktívny prístup k činnostiam, záujem a vzťah k nim, dodržanie termínu - vrátenie zadania vo vymedzenom čase

Matematika a práca s informáciami

MAT

klasifikácia

schopnosť žiaka posudzovať a uplatňovať poznatky a zručnosti pri riešení úloh dištančného vzdelávania,

kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,

schopnosť vyhľadávať informácie z digitálnych zdrojov, ich

spracovanie a primeranú prezentáciu prostriedkami

informačných a komunikačných technológií,                             schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne, aj písomnou formou,

dodržanie termínu - vrátenie zadania vo vymedzenom čase

INF

absolvoval

Schopnosť plniť úlohy zadané učiteľom

Človek a príroda

PVO

klasifikácia

schopnosť žiaka osvojovať a uplatňovať poznatky, logické súvislosti, zručnosti pri riešení úloh dištančného vzdelávania celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov a definícii

schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené vedomosti, poznatky a zručnosti z praktických činností

schopnosť vyhľadávať informácie z digitálnych zdrojov, ich spracovanie a primeraná prezentácia

 

 

 

PRI

klasifikácia

dôslednosť pri vypracovaní úloh a zadaní a dodržiavanie termínu (vypracovanie zadaní v zadanom termíne)

Človek a spoločnosť

VLA

klasifikácia

viď kritéria pre PVO, PRI

Človek a hodnoty

Človek a svet práce

Umenie a kultúra Zdravie a pohyb

NAV

PRA

HUV VYV

TSV

absolvoval

a.)                70% účasť na vyučovacích hodinách

b.)                aktivita na hodine /pracuje, aktívne sa zapája do činností,

pri ktorých preukazuje požadované intelektové alebo motorické vedomosti alebo zručnosti/

c.)                žiak bol prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval /žiak po dlhodobej chorobe/

d.)                počas dištančného vyučovania sa nedali kvalitne a plnohodnotne plniť ciele predmetu

 

neabsolvoval

a.)  vymeškal viac ako 30% vyučovacích hodín

b.)  na hodinách nepracoval a nevie uplatniť svoje vedomosti

a zručnosti

c.) nenosil si vyučovacie potreby a pomôcky

 

 

 

           

V hodnotení sa bude prihliadať na:

 • známky, ktoré žiaci získali v čase, keď nebolo prerušené vyučovanie,
 • aktivitu na hodinách a plnenie si povinností v čase výučby, keď nebolo prerušené vyučovanie,
 • aktívnu účasť žiaka na plnení úloh, vďaka čomu získava učiteľ potrebnú spätnú väzbu. Pod aktívnou účasťou rozumieme prihlásenie sa na online hodinu, preukázateľná prítomnosť žiaka počas celej vyučovacej hodiny, žiak reaguje na výzvu učiteľa, dokáže sformulovať odpoveď, zapája sa do diskusií, pracuje na zadaniach počas vyučovacej hodiny a zároveň odovzdáva zadané úlohy a projektové práce
 • vzťah žiaka k práci v predmete, jeho snaha o sebarozvoj, tvorivosť, spoľahlivosť a plnenie povinností,
 • prístup k plneniu dištančných úloh, zodpovednosť, cieľavedomosť,
 • dištančné úlohy a tematické práce, ktoré žiaci vypracovali počas mimoriadnej situácie, pričom sa prihliadne na individuálne podmienky žiaka,
 • sebahodnotenie žiaka,
 • prístup, záujem o zlepšovanie svojich výkonov.

 

Celkové hodnotenie v jednotlivých polrokoch:

 

známkou - podľa kritérií platnej stupnice

0.-1.ročník - slovné hodnotenie

2.-4.ročník – známky
Telesná a športová výchova, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Pracovné vyučovanie, Informatika, Náboženská výchova - absolvoval

           


Kritériá hodnotenia predmetovej komisie prírodovedných predmetov v čase mimoriadnej situácie

 

 1. 1.Budeme brať do úvahy známky, získané pred dištančným vzdelávaním.
 2. 2.Počas dištančného vzdelávania budeme prihliadať na:
 • vzťah žiaka k práci v predmete, jeho snaha o sebarozvoj, tvorivosť, spoľahlivosť a plnenie povinností,
 • aktívnu účasť žiaka na plnení úloh, vďaka čomu získava učiteľ potrebnú spätnú väzbu. Pod aktívnou účasťou rozumieme prihlásenie sa na online hodinu, preukázateľnú prítomnosť žiaka počas celej vyučovacej hodiny, žiak reaguje na výzvu učiteľa, dokáže sformulovať odpoveď, zapája sa do diskusií, pracuje na zadaniach počas vyučovacej hodiny a zároveň odovzdáva zadané úlohy a projektové práce,
 • vypracovanie zadaných úloh, projektov, referátov, pracovných listov načas,
 • záznamy činnosti žiakov v dištančnom vzdelávaní, budú predstavovať súčasť žiackeho portfólia, ktoré bude tvoriť podklad pre súhrnné hodnotenie a klasifikáciu, keďže v dištančnej forme vyučovania nie je možné zaručiť objektivitu, kladieme dôraz na pravidelnosť a aktivitu žiaka, žiaci si musia plniť učiteľmi zadané úlohy, ktoré im vyučujúci zasielajú elektronicky,
 • žiaci, ktorí nepracujú pravidelne alebo vôbec, aby boli klasifikovaní, musia do záveru hodnotiaceho obdobia (1.polrok/2.polrok) odovzdať na kontrolu 60 % vypracovaných úloh z obdobia dištančného vzdelávania.
 • Kritériá klasifikácie predmetov: matematika, biológia, chémia, fyzika:

Výborný

 • Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti celistvo, presne a chápe vzťahy medzi nimi. Samostatne a tvorivo uplatňuje vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh/aktivít. Jeho ústny aj písomný prejav je správny a výstižný. Žiak aktívne plní požiadavky počas dištančného spôsobu výučby, ktoré sú dané učiteľom a posiela o nich spätnú väzbu. Účasť na dištančnom vzdelávaní je aspoň 95%. Známky získané ešte počas vyučovania v 2.polroku v škole zodpovedajú stupňu výborný.

Chválitebný

 • Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti v podstate celistvo, presne a chápe vzťahy medzi nimi. Samostatne s menšími podnetmi uplatňuje vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh/aktivít. Jeho ústny a písomný prejav má menšie nedostatky v presnosti a výstižnosti. Žiak aktívne plní požiadavky počas dištančného vzdelávania dané učiteľom a posiela o nich spätnú väzbu. Účasť na dištančnom vzdelávaní je aspoň 85%. Známky získané ešte počas vyučovania v 2.polroku zodpovedajú stupňu chválitebný.

Dobrý

 • Žiak má v celistvosti, presnosti osvojenia si poznatkov, pojmov a zákonitostí nepodstatné medzery. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s učiteľovou pomocou korigovať. Pri riešení teoretických a praktických úloh/aktivít sa dopúšťa chýb. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky. Žiak si sporadicky plní požiadavky dané učiteľom počas dištančného vzdelávania a posiela o nich spätnú väzbu. Účasť na dištančnom vzdelávaní je aspoň 60%. Známky získané ešte počas vyučovania v 2.polroku v škole zodpovedajú stupňu dobrý.

Dostatočný

 • Žiak má závažné medzery, úlohy nevykonáva správne a presne. Ústny a písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. Pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby. Výsledky jeho činnosti počas dištančného vzdelávania sú menej kvalitné, vážne nedostatky dokáže s učiteľovou pomocou korigovať. Účasť na dištančnom vzdelávaní je aspoň 40%. Známky získané ešte počas vyučovania v 2.polroku v škole zodpovedajú stupňu dostatočný.

Nedostatočný

 • Žiak si neosvojil vedomosti, má v nich závažné a značné medzery. Pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Kvalita výsledkov jeho činnosti je na nízkej úrovni. Neplní si i požiadavky učiteľa a nepodáva o nich spätnú väzbu. Účasť na dištančnom vzdelávaní je nižšia ako 40%.

 

Vzdelávacia oblasť umenie a kultúra

Vzhľadom na skutočnosť, že v čase prerušenej výučby v školách nie je možné v oblasti umenie a kultúra plnohodnotne naplniť stanovené ciele, budú výchovné predmety (VYV, HUV) hodnotené formou absolvoval/neabsolvoval – nebudú klasifikované a hodnotené slovne.

 

Kritériá hodnotenia vzdelávacia oblasť umenie a kultúra (HUV, VYV) počas mimoriadnej situácie

 

Predmetová komisia výchovných predmetov reagovala na aktuálnu mimoriadnu situáciu na Slovensku a vzhľadom na odporúčania ŠPÚ a MŠVVaŠ SR schválila na svojom zasadnutí nasledovné kritériá hodnotenia:

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Forma hodnotenia

Kritéria hodnotenia

Umenie a kultúra

 

VYV

 

HUV

absolvoval

Formou absolvoval je hodnotený žiak,   ktorý sa počas prezenčného vzdelávania aktívne zúčastňoval vyučovacieho procesu, zapájal sa do aktivít a stanovených úloh (projekty, aktuality, maľby a pod.), vie vysvetliť základné pojmy.

Umenie a kultúra

 

VYV

 

HUV

 

neabsolvoval

Žiak má hodnotenie neabsolvoval/a   vtedy, ak sa počas prezenčného vzdelávania nezúčastňoval vyučovacieho procesu, sústavne nepracoval na vyučovacej

hodine, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti (ani na podnet vyučujúceho) – celkové hodnotenie žiaka je neprospel.

 

Predmetová komisia zohľadňuje náročnosť plnenia cieľov výchovných predmetov počas dištančného vzdelávania, individuálne možnosti žiakov a technické vybavenie, preto sa forma neabsolvoval môže udeliť len vo výnimočných prípadoch.

 

Vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia

Východiskom sú stanovené kritériá na školský rok 2020/2021 a známky získané počas prezenčnej formy vzdelávania. V čase prerušeného vyučovania učitelia zadávajú žiakom úlohy z kľúčového obsahu učiva formou pracovných listov, projektových prác, úvah, online testov, zvukových nahrávok (počúvanie s porozumením).

Hodnotenie žiakov je v čase DV na základe aktívnej spätnej väzby, t.j. posielanie zadaných úloh, prezentácií, absolvovaných testov, ktoré je vyjadrené známkou. Hodnotenie komplexných vedomostí žiakov zahŕňa aj kontakt s vyučujúcim, celkový záujem o predmet, technické možnosti a aj rodinné zázemie jednotlivca, aktívnu účasť žiaka na plnení úloh, vďaka čomu získava učiteľ potrebnú spätnú väzbu. Pod aktívnou účasťou rozumieme prihlásenie sa na online hodinu, preukázateľná účasť žiaka počas celej vyučovacej hodiny, žiak reaguje na výzvu učiteľa, dokáže sformulovať odpoveď, zapája sa do diskusií, pracuje na zadaniach počas vyučovacej hodiny a zároveň odovzdáva zadané úlohy a projektové práce

Zoznam žiakov, ktorí nepracujú vôbec, alebo minimálne, sú nahlásení vedeniu školy.

 

Kritériá hodnotenia vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia (cudzí jazyk) počas mimoriadnej situácie

 

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Forma hodnotenia

Kritéria hodnotenia

Jazyk a komunikácia

SJL

klasifikácia

známky do začiatku DV

známky z odovzdaných materiálov: pracovné listy, online testy, interaktívne cvičenia, projekty a prezentácie, mimočítanková literatúra – krátky rozbor

 

 

          

Vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia (cudzí jazyk) počas mimoriadnej situácie

 

Východiskom sú stanovené kritériá na školský rok 2020/2021 a známky získané počas prezenčnej formy vzdelávania. V čase prerušeného vyučovania učitelia zadávajú žiakom úlohy z kľúčového obsahu učiva formou pracovných listov, projektových prác, úvah, online testov, zvukových nahrávok (počúvanie s porozumením). Hodnotenie žiakov je v čase DV na základe aktívnej spätnej väzby, t.j. posielanie zadaných úloh, prezentácií, absolvovaných testov, ktoré je vyjadrené známkou.

Hodnotenie komplexných vedomostí žiakov zahŕňa aj kontakt s vyučujúcim, celkový záujem o predmet, technické možnosti a aj rodinné zázemie jednotlivca, aktívnu účasť žiaka na plnení úloh, vďaka čomu získava učiteľ potrebnú spätnú väzbu. Pod aktívnou účasťou rozumieme prihlásenie sa na online hodinu, preukázateľná účasť žiaka počas celej vyučovacej hodiny, žiak reaguje na výzvu učiteľa, dokáže sformulovať odpoveď, zapája sa do diskusií, pracuje na zadaniach počas vyučovacej hodiny a zároveň odovzdáva zadané úlohy a projektové práce.

Zoznam žiakov, ktorí nepracujú vôbec, alebo minimálne, sú nahlásení vedeniu školy.

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Forma hodnotenia

Kritéria hodnotenia

Jazyk a komunikácia

ANJ

klasifikácia

známky do začiatku DV známky z odovzdaných materiálov:

pracovné listy, projektové práce, online testy, zvukové nahrávky – počúvanie s porozumením

NEJ

 

RUJ

klasifikácia

známky do začiatku DV známky z odovzdaných materiálov:

pracovné listy, projektové práce, online testy, zvukové nahrávky – počúvanie s porozumením

 

          

Vzdelávacia oblasť človek a spoločnosť (GEO, DEJ, OBN), človek a hodnoty (ETV, NAV), zdravie a pohyb (TSV) počas mimoriadnej situácie

 

 • Pri polročnom hodnotení prihliadame aj na výsledky a známky, ktoré žiaci nadobudli počas prezenčného vyučovania, na aktívnu účasť žiaka na plnení úloh, vďaka čomu získava učiteľ potrebnú spätnú väzbu. Pod aktívnou účasťou rozumieme prihlásenie sa na online hodinu, preukázateľná účasť žiaka počas celej vyučovacej hodiny, žiak reaguje na výzvu učiteľa, dokáže sformulovať odpoveď, zapája sa do diskusií, pracuje na zadaniach počas vyučovacej hodiny a zároveň odovzdáva zadané úlohy a projektové práce.
 • Podklady na hodnotenie získavame z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi. Za podklady považujeme vypracované projekty, riešenia komplexných úloh, tematické práce, samostatné praktické práce a plnenie dištančných úloh, spracovaných žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.
 • Žiakov hodnotíme priebežne známkami aj na základe testov a písomných skúšok, nastavených online formou
 • Aby žiak prospel je nevyhnutné odovzdať 30 % vypracovaných úloh – pracovných listov, projektov, testov.
 • V prípade, že žiak nesplní učiteľom stanovené kritéria hodnotenia predmetov GEO, DEJ, OBN zo subjektívnych príčin (napr. žiadna účasť na dištančnom vzdelávaní bez ospravedlnenia, neodovzdávanie písomných materiálov, potrebných na hodnotenie), bude klasifikovaný známkou nedostatočný.

Človek a hodnoty

NAV

absolvoval

Formou absolvoval je hodnotený žiak,   ktorý sa počas prezenčného vzdelávania aktívne zúčastňoval vyučovacieho procesu, zapájal sa do aktivít a stanovených úloh (projekty, aktuality, maľby a pod.), vie vysvetliť základné pojmy.

neabsolvoval

Žiak má hodnotenie neabsolvoval/a   vtedy, ak sa počas prezenčného vzdelávania nezúčastňoval vyučovacieho procesu, sústavne nepracoval na vyučovacej hodine, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti (ani na podnet vyučujúceho) – celkové hodnotenie žiaka je neprospel.

Zdravie a pohyb

TSV

absolvoval

Formou absolvoval je hodnotený žiak,   ktorý sa počas prezenčného vzdelávania aktívne zúčastňoval vyučovacieho procesu, zapájal sa do aktivít a stanovených úloh (projekty, aktualitya pod.), vie vysvetliť základné pojmy.

neabsolvoval

Žiak má hodnotenie neabsolvoval/a vtedy, ak sa počas prezenčného vzdelávania nezúčastňoval vyučovacieho procesu, sústavne nepracoval na vyučovacej hodine, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti (ani na podnet vyučujúceho) – celkové hodnotenie žiaka je neprospel.

Človek a spoločnosť

GEO

klasifikácia

známky do začiatku DV známky z odovzdaných materiálov:

pracovné listy, online cvičenia, projektové práce, online testy, slovný komentár k vypracovaným úlohám

DEJ

klasifikácia

známky do začiatku DV známky z odovzdaných materiálov:

pracovné listy, online cvičenia, projektové práce, online testy, slovný komentár k vypracovaným úlohám

OBN

klasifikácia

známky do začiatku DV známky z odovzdaných materiálov:

pracovné listy, online cvičenia, testy slovný komentár k vypracovaným úlohám

 

 
TOPlist