800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
zsspisskystiavnik.edupage.org
*********************
Video
Sunny Boys - Lístoček z javora
Sunny Boys - To sara
Naši deviataci o korone
RTVS - DAJ SI ČAS
Milión detí sa modlí ruženec 18.10. 2018
PROJECT ,,ENGLISH WEEK 2018“ 21. – 25. máj 2018
Zelený svet - zmena či premena
POKUS: Výroba a odpal rakety
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský ŠtiavnikPráca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Kalendár voľných dní
<< Júl 2024 >> 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Dokumenty školy
Školský vzdelávací program

 Pdf

Základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 422, 059 14 Spišský Štiavnik

 

 erb školy

www.zsspisskystiavnik.sk

 

 

Školský vzdelávací program

ZŠ Spišský Štiavnik, Slnečná 422

 

Kvalitné vzdelanie pre každého podľa jeho individuálnych schopností...

 

„Učiteľ ti dvere otvorí, vstúpiť do nich musíš sám.“

 

 

 

Základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 422, 059 14 Spišský Štiavnik

 

 

 

Školský vzdelávací program

ZŠ Spišský Štiavnik, Slnečná 422

 

Kvalitné vzdelanie pre každého podľa jeho individuálnych schopností...

 

„Učiteľ ti dvere otvorí, vstúpiť do nich musíš sám.“

 

 

 

 

 

Vzdelávací program

Stupeň vzdelania:                  ISCED 1, ISCED 2

Dĺžka štúdia :                         štyri roky, päť rokov

Vyučovací jazyk :                 slovenský

Študijná forma :                   denná

Druh školy :                          štátna  

Predkladateľ:                         Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik

Názov školy:                         Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik

 Adresa:                                 Základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 422, PSČ 059 14

 IČO:                                      37785681

Riaditeľ školy:                       Mgr. Peter Gömöry

Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Mgr. Mária Martinková

Ďalšie kontakty:                     Ing.Iveta Martinková, Mgr. Katarína Hudziková

Zriaďovateľ:                           Obec Spišský Štiavnik

Názov:                                   Obec Spišský Štiavnik

Adresa:                                  Spišský Štiavnik, Hornádska 241, PSČ 059 14

Kontakty :                              Mária Kleinová, Ing. Daniel Martinko

 

 

 

 

Platnosť dokumentu od : 1. septembra 2008 

 

 

 

                            Podpis riaditeľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATNOSŤ

      REVIDOVANIE

 

DÁTUM

ZMENA, INOVÁCIA,ÚPRAVA

revidovanie

31.8.2011

Žiaci sú klasifikovaní na prvom stupni aj z výchov, okrem Náboženskej výchovy

revidovanie

31.8.2011

Žiaci 8.ročníka nemajú predmet Regionálna výchova

platnosť

1.9.2011

 

revidovanie

31.8.2013

Žiaci 6.A majú 3 hodiny ANJ a 1 hodinu RUJ

revidovanie

31.8.2015

1.A,1.B, 5.A – inovovaný ŠkVP

 

 

6.A – druhý cudzí jazyk bez špecifikácie

 

 

6.A – Dejepis – 1+1

 

 

6.B - druhý cudzí jazyk bez špecifikácie – 1

Technika - 0

 

 

7.A - druhý cudzí jazyk bez špecifikácie - 1

 

 

7.B - druhý cudzí jazyk bez špecifikácie – 1

Hudobná výchova – 1

 

 

8.ročník – prvý cudzí jazyk -3

druhý cudzí jazyk bez špecifikácie - 1

 

 

Regionálna výchova zrušená vo všetkých ročníkoch

platnosť

1.9.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

1.1   Všeobecná charakteristika školy

1.2    Veľkosť školy

1.3    Charakteristika žiakov

1.4    Charakteristika pedagogického zboru

1.5    Organizácia prijímacieho konania

1.6    Dlhodobé projekty

1.7    Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

1.8    Priestorové a materiálno technické podmienky školy

1.9    Škola ako životný priestor

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 1. 2.Charakteristika Školského vzdelávacieho programu

2.1    Zameranie školy

2.2    Profil absolventa

2.3    Pedagogické stratégie

2.4    Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

2.5    Zabezpečenie výučby žiakov  mimoriadne nadaných

2.6    Začlenenie prierezových tém

 1. 3.Pravidlá hodnotenia žiakovautoevalvácia školy

3.1    Hodnotenie žiakov

3.2    Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3.3    Hodnotenie školy

 1. 4.Učebné plány
 2. 5.Učebné osnovy predmetov rozpracované na podmienky školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. I.Všeobecná charakteristika školy

 

 

1.1    Veľkosť  školy 

 

Základná škola Spišský Štiavnik je plnoorganizovanou školou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom rozpočtovej organizácie je Obec Spišský Štiavnik. Škola poskytuje základné vzdelanie približne 350 žiakom 0.-9. ročníka. Na primárnom stupni aj na sekundárnom stupni sú aj špeciálne triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Pôvodne bola postavená ako 14 triedna škola s jednou špeciálnou učebňou fyziky. V minulosti bola škola nútená 3 triedy ( vrátane špeciálnej triedy fyziky) predeliť priečkami, pretože kapacitne už nevyhovovala. V súčasnosti škola disponuje 1 špeciálnou triedou – počítačovou triedou.   Vyučuje sa na dve smeny.  

      K budove školy patrí aj budova školskej jedálne a školskej kuchyne. Tu škola poskytuje žiakom  a  zamestnancom školy obedy . Škola má vlastnú kuchynku, kde prebieha taktiež pracovné vyučovanie a vedenie domácnosti. Dielne a archív sú ďalšou budovou, ktorá je v areáli školy a patrí k škole.  Na školskom dvore je vybudované jedno asfaltové multifunkčné ihrisko, jedno zatrávnené futbalové ihrisko, bežecká dráha a doskočisko pre skok do diaľky.

 

1.2    Charakteristika žiakov

Školu navštevuje  viac ako 70 % rómskych žiakov a okolo 30 % žiakov majoritnej časti obyvateľstva. Všetci žiaci sú zo Spišského Štiavnika, preto je dochádzanie do školy bezproblémové. Školu navštevujú aj žiaci z Detského domova Spišský Štiavnik, preto sa počet žiakov v škole mení veľmi často.

 

1.3    Charakteristika pedagogického zboru

V škole pracuje okolo 33 pedagogických pracovníkov. Škola zamestnáva aj asistentov učiteľa. Počet pedagógov sa každoročne mení podľa potreby. Učitelia si svoje vzdelanie zvyšujú na formou kontinuálneho vzdelávania. Učiteľský kolektív je v svojej práci tvorivý a efektívny. Škola nezamestnáva školského psychológa. Psychologickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť zabezpečuje škole CPPP Vysoké Tatry. V škole ďalej pracuje 1 výchovná poradkyňa a 1 koordinátor protidrogovej prevencie.

1.4   Organizácia prijímacieho konania

V škole nemáme žiadne špecifické požiadavky na prijímanie žiakov. V prípade mentálneho postihnutia, telesného postihnutia alebo špecifických porúch učenia žiakov, riešime túto situáciu individuálnou integráciou žiaka v bežnej triede ZŠ alebo zaradením žiaka do špeciálnej triedy na požiadanie zákonného zástupcu žiaka, rozhodnutia riaditeľa školy.

 

1.5    Dlhodobé projekty

Škola je realizuje projekt Zdravá škola od roku 2001 a je zapojená do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike. Okrem toho škola realizuje projekt PHARE – Podpora rómskej menšiny v oblasti vzdelávania. Od roku 2007 je škola zapojená do projektu „Astronómia  - veda pre učiteľov a žiakov“ LPP 068-06, ktorý vznikol na výzvu APPV pre program „ Podpora ľudského potenciálu a popularizácia vedy“. Škola spolupracuje so Základnou školou Sloupnice v Českej republike. Plníme program „Otvorená škola“ .

 

 

1.6    Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

S rodičmi žiakov školy je uspokojivá spolupráca. Problémom v spolupráci sú väčšinou rodičia rómskych žiakov, ktorí riešia vzniknuté problémy impulzívne a neadekvátne slovným aj fyzickým napádaním vyučujúcich , či asistentov učiteľa. Schôdzi  Rodičovského združenia pri ZŠ Sp.Štiavnik sa zúčastňujú v primeranom počte.  Absentujú väčšinou rodičia žiakov z málopodnetného prostredia. Schôdze RZ sa konajú najmenej 2-krát ročne (celoškolské plenárne ) a triedne RZ podľa potreby. Škola spolupracuje aj s Detským domovom v Spišskom Štiavniku a operatívne rieši všetky vzniknuté problémy. Aj spolupráca s Materskou školou v Spišskom Štiavniku je na dobrej úrovni. Žiaci prvého ročníka a predškoláci v materskej škole sa navzájom navštevujú a predškoláci spoznávajú prostredie školy už pred nástupom do základnej školy. Škola spolupracuje s Urbárskym spoločenstvom v Spišskom Štiavniku a vedenie tejto organizácie škole vychádza každoročne v ústrety pri konaní rôznych aktivít – divadlá, programy žiakov k jednotlivým sviatkom a pod. Telovýchovná jednota v Spišskom Štiavniku sa stará o najmladších futbalistov a stolnotenisových hráčov – žiakov našej školy. Podobne aj Dobrovoľný hasičský zbor v Sp.Štiavniku nezabúda na deti a mládež školy a zapájajú ich do svojich aktivít  Výborná spolupráca je aj s pedagogicko- psychologickou poradňou . Psychologičky nám každoročne vychádzajú v ústrety a prichádzajú do školy vyšetriť žiakov, ktorí to potrebujú. Taktiež nám pomáhajú zaradiť žiakov hneď po zápise do 1. ročníka ZŠ do prvého a do nultého ročníka ZŠ. Spolupráca je dobrá aj so strednými školami v okrese Poprad, ktoré prichádzajú k nám do školy a približujú žiakom odbory, ktoré môžu žiaci po ukončení ZŠ študovať.

Rada školy má 11 členov v tomto zložení :

 • Ø4 rodičia žiakov
 • Ø4 zástupcovia delegovaní obcou
 • Ø2 pedagogickí zamestnanci
 • Ø1 prevádzkový zamestnanec školy

 

 

1.7 Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

Škola a školská jedáleň je plynofikovaná a napojená na obecný vodovod.  Máme zriadené dve počítačové učebňe, kde sú počítače pre žiakov, počítač pre vyučujúceho, dataprojektor,  skener a tlačiareň. Nedisponujeme telocvičňou, ale je vypracovaný projekt na výstavbu školskej telocvične, ktorú plánujeme vystavať v najbližšom období. Škola zakúpila nové školské nábytky do každej triedy. Školská jedáleň je pripojená k škole spojovacou chodbou. V jedálni sa stravujú žiaci a pracovníci školy. V prípade väčšieho kultúrneho podujatia, kde je potrebné pódium a väčšia kapacita miest na sedenie, využíva škola spoluprácu s miestnym urbárskym spoločenstvom, ktoré nám zapožičiava kultúrny dom. Priestory školy nevyhovujú po stránke kabinetov. V škole sú len 2 miestnosti kde sú umiestnené kabinety matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie a dejepisu. Ostatné kabinety sú len v skriniach, ktoré sú rozdelené v ostatných priestoroch školy. Vybavenie kabinetov je v súčasnosti postačujúce, operatívne zakupuje škola nové moderné pomôcky. Na vyučovacích hodinách učitelia využívajú modernú techniku – dataprojektor, počítače, minivežu, vizualizér, interaktívne tabule a pod. Vďaka moderným pomôckam je vyučovanie efektívnejšie, podnetnejšie a pre žiakov zábavnejšie. V areáli školy sú zriadené 2 školské ihriská. Jedno ihrisko je asfaltové a jedno je zatrávnené. Na asfaltovom ihrisku je možné vyučovať volejbal, basketbal, tenis a iné kolektívne športy. Okrem toho je vybudovaná bežecká dráha na krátke trate a doskočisko na skok do diaľky. Triedu nultého ročníka máme vybavenú  aj miestnosťou pre rodičov žiakov. V blízkej budúcnosti plánuje škola zriadiť  učebňu na výučbu cudzích jazykov. V škole je zriadená kuchynka s kuchynskými spotrebičmi a práčkou na vyučovanie varenia pre staršie žiačky ZŠ, ktoré nemajú možnosť naučiť sa domáce práce, keďže sú z málopodnetných rodín .

Hygienické vybavenie školy : Toalety pre chlapcov sú na prízemí a na prvom poschodí. Na prízemí je v toaletách chlapcov aj sprcha. Toalety pre dievčatá sú na prízemí a na prvom poschodí. Samostatné toalety pre žiakov sú v novovybudovanej triede nad šatňami. Všetky toalety sú po rekonštrukcii. Na prízemí v dievčenských WC je  zabezpečený bezbariérový prístup pre vozíčkarov  a taktiež WC pre takto telesne postihnutých žiakov. Umývadlá sú v každej triede okrem 4  tried predelených priečkou. Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni.

       

 

1.8   Škola ako životný priestor

 

Výchova a vzdelanie patria k základným pilierom rozvoja spoločnosti. Školský výchovno-vzdelávací systém má svoje nezastupiteľné miesto v štáte (tak aj v obci) a to nielen vo všeobecnej rovine, ale aj v skutočnosti rešpektovania práv dieťaťa na vzdelanie podľa svojich schopností. Základnou filozofiou školy je vychovať všeobecne vzdelaného žiaka, ktorý dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoje názory, a tým sa aktívne zapojiť do života spoločnosti. K tomuto cieľu chceme dôjsť vytvorením prostredia školy ako centra vzdelávania a živej diskusie medzi žiakmi, žiakov s pedagógmi a širokou verejnosťou. V škole kladieme dôraz na praktické vzdelávanie detí. Postupne realizujeme tieto trendy v procesuálnej stránke : od odovzdávania encyklopedických vedomostí žiakovi ku komplexnému rozvoju osobnosti, rozvoju učiť sa, od vyučovania k učeniu sa, od pasivity žiaka k aktivite, samostatnosti a, tvorivosti, prežívaniu práce žiaka, od učiteľa- neomylnej autority k učiteľovi poradcovi,, od orientácie na priemerného žiaka k diferencovanému a individuálnemu prístupu k žiakovi, od informačno-receptívnej a reproduktívnej metódy k heuristickým hľadacím metódam, od domácich úloh k námetom na voľný čas, od dominancie slova učiteľa a učebnice ako zdroja poznatkov k využívaniu primárnych zdrojov informácií a podobne.

Dôležitou súčasťou výchovy a vzdelávania na tunajšej škole je podporovanie tvorivosti žiakov. Zmyslom rozvoja tvorivosti v škole je , aby sa žiaci dostali na pyramíde tvorivosti čo najvyššie. Podmienkou rozvoja tvorivosti žiakov sú tvoriví učitelia. Naši učitelia preferujú vyučovanie aktivizačnými metódami na úkor autokratívnych metód, sústavne motivujú žiakov, rozvíjajú ich iniciatívu, dôvtip, predstavivosť, samostatnosť, aktivitu, tvorivosť, vo vyučovaní upredňostňujú dialóg, v práci žiakov experimentovanie, pátranie , manipuláciu, objavovanie, prežívanie. Rozvíjame schopnosť samostatného prejavu detí. Naši žiaci sa dokážu prezentovať na rôznych kultúrnych podujatiach, športových a vedomostných súťažiach.

Nezabúdame ani na mimoškolskú aktivitu detí. V škole každoročne pracujú viac ako dve desiatky záujmových útvarov.

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na  upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, školskej jedálne a v ostatných priestoroch školy, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi.

S cieľom postupného rozšírenia myšlienok podpory zdravia a zdravého spôsobu života sme vypracovali projekt Škola podporujúca zdravie a Základná škola Spišský Štiavnik je od roku 2001 členom Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike.

Projekt zahŕňa tieto oblasti :

-          Oblasť medziľudských vzťahov

-          Oblasť zdravotnej výchovy

-          Oblasť zdravého životného štýlu

-          Oblasť zdravej výživy

-          Oblasť životného prostredia

Každoročne sa vedenie školy snaží priniesť niečo nové z týchto oblastí do školy.  Žiaci sa môžu stavovať v školskej jedálni, počas školského roka prebiehajú na škole prednášky k zdravému spôsobu života. Na chodbách školy žiakov informujeme formou násteniek o najaktuálnejších sviatkoch, o živote v škole, o záujmových útvaroch, o našich najlepších dosiahnutých výsledkoch v súťažiach, prezentujeme na nástenkách výtvarné a literárne  práce našich žiakov, poukazujeme na dôležitosť enviromentálnej výchovy, bojujeme proti drogovým závislostiam a ponúkame žiakom možnosti ich ďalšieho vzdelávania na stredných školách. Okrem toho žiaci spolu s vyučujúcimi prezentujú svoje veľkoplošné výtvarné práce a športové či iné úspechy na chodbách školy.

 

 

1.9   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

Základné podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na škole sú:

 1. dôkladné oboznámenie žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci, s protipožiarnymi predpismi a s technologickými postupmi,
 2. používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom,
 3. používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov,
 4. vykonávanie stanoveného dozoru.

Základné písomné dokumenty pre zaistenie BOZP

-          Písomne rozpracované dokumenty školy :

-           koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v škole v podobe hlavných úloh na úseku BOZP v  zmysle platnej legislatívy

-          bezpečnostný štatút školy na úseku BOZP podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a súvisiacich predpisov s uvedením organizačnej štruktúry zaistenia BOZP pre zabezpečenie úloh na úseku BOZP a ich personálna konkretizáciou

-          prevádzkový poriadok školy v zmysle všeobecne platných záväzných predpisov a súvisiacich predpisov

-          prevádzkový poriadok laboratórií, odborných učební, dielní a iných pracovných priestorov na škole pre zaistenie BOZP podľa   všeobecne platných záväzných predpisov

Pokyny k odstraňovaniu najčastejších nedostatkov

Týkajú sa hlavne odstraňovania nedostatkov na úseku dokumentácie BOZP dodržiavaním všeobecne platných záväzných predpisov v tomto rozsahu:

-           vedenie evidencie prevádzkových dokladov a sprievodnej dokumentácie technických a vyhradených technických zariadení

-           vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení na základe vydaných oprávnení

-           vykonávanie odborných skúšok a odborných prehliadok osobami, ktoré spĺňajú požiadavky odbornej spôsobilosti na základe vydaného osvedčenia

-           vykonávanie revízií a vypracovanie písomných záznamov o vykonanej odbornej prehliadke s dokladom potvrdenia revíznej správy o odstránení zistených nedostatkov

-           preukázateľne zabezpečenie vykonávania činnosti s elektrickým technickým zariadením poučeným pracovníkom a vykonávanie činnosti s vyhradenými technickými zariadeniami elektrotechnikom v rozsahu osvedčenia

-          zabezpečenie vykonávania  periodických kontrol elektrických zariadením so záznamami do zavedených revíznych kariet

-          vykonávanie odborných preventívnych prehliadok so záznamom do revíznej karty strojového zariadenia a viesť evidenciu vyhradeného technického zariadenia na zaistenie bezpečnej prevádzky zariadenia

-          zabezpečenie vstupných a opakovaných školení zamestnancov, pravidelné oboznamovanie zamestnancov s novými právnymi predpismi a normami, tieto vykonávať preukázateľným spôsobom

-          obsluhu technických zariadení zabezpečiť osobami zdravotne a odborne spôsobilými na základe vydaného poverenia

-          zabezpečenie vypracovania vzorového projektu vzdelávania v oblasti BOZP pre zamestnancov v zmysle platných predpisov

-          zabezpečenie pravidelnosti školení pre zamestnancov školy najmenej raz za dva roky a vyhotovenie o vykonanom školení písomný záznam

Zdravotná starostlivosť a zdravotné prehliadky

Stanovuje zásady zdravotnej starostlivosti školy o zamestnancov nasledovne:

-          zabezpečiť organizovanie zdravotnej prípravy zamestnancov školy a ich školenie a výučbu poskytovania prvej pomoci

-          zabezpečiť pravidelné lekárske preventívne prehliadky, lekárske prehliadky a vykonávanie pravidelného zdravotného dohľadu s ohľadom na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku a tiež vtedy, ak o to zamestnanec požiada podľa platných predpisov

-          vypracovať smernicu na vykonávanie kontrol požívania alkoholu, omamných a psychotropných látok v pracovnom čase v priestoroch školy a viesť ich evidenciu v súlade s platnými predpismi

-          vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu v zmysle zákona o ochrane nefajčiar

 

 

 1. 2Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

 Naša škola je výnimočná už aj preto, že ju na to predurčuje región, v ktorom je škola umiestnená – Spiš. Keďže väčšina žiakov školy je Rómov, ktorí žijú v osade a sú z málopodnetného prostredia, nemôže byť ani školský vzdelávací program rovnaký pre každú z dvoch komunít – majoritnej časti obyvateľstva a Rómov. Teda aj táto skutočnosť sa tu zohľadňuje a ŠVP sa diferencuje podľa individuálnych možností žiaka. Pri žiakoch z málopodnetného prostredia je pre nás cieľom aby sa preťal „bludný kruh“, kedy nám títo žiaci ukončovali povinnú školskú dochádzku v nižšom, ako 9.ročníku ZŠ. Chceme dosiahnuť, aby títo žiaci získali aspoň učňovské vzdelanie. Budeme sa snažiť aspoň u niektorých žiakov, ktorí majú na to schopnosti, vzbudiť záujem pokračovať vo vzdelávaní na školách s maturitnou záverečnou skúškou.  Žiaľ v tomto smere nám túto našu snahu veľmi znehodnocujú rodičia týchto žiakov, ktorí svoje deti po skončení povinnej školskej dochádzky odhlasujú zo škôl alebo ich tam vôbec nezapíšu. Títo žiaci potom zostávajú doma bez vzdelania a sú klientmi ÚPSVaR.

Cieľom školy je vychovať žiaka pripraveného pre život v spoločnosti, schopného zaradiť sa podľa svojich možností, dať žiakovi dostatočné  znalosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch. Chceme vychovať zodpovedného, samostatného, kreatívneho, pracovitého, morálne vyspelého a slobodného človeka, ktorý dokáže diskutovať a vyjadriť svoj názor. V našej škole žiak získa vedomosti o histórii a kultúre našej obce a nášho regiónu. K tomu prispieva kreativita, efektívnosť , odbornosť a neustále zvyšovanie kvalifikácie pedagogického zboru.

 

Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )

Pedagogickým princípom školy je to, aby žiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy správne použiť, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti, to znamená, aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju prácu a pod. Nezabúdame pri tom ani na vedomosti ani na spôsobilosti a individuálne schopnosti. To znamená, že ak chceme, aby žiaci boli komunikatívni, je potrebné, aby vedeli, o čom majú komunikovať, ak majú vyhľadávať informácie, musia vedieť, aké informácie majú hľadať a ako ich zaradiť do systému a pod.   

Ďalším cieľom školy je  posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast, podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka, skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami aj v zahraničí, zaviesť nové formy a metódy práce. Škola umožní všetkým študentom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch. Dá šancu každému žiakovi aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Výchovno-vzdelávaciu činnosť chceme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Cieľom je človeka rozhľadeného, vytrvalého , schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole.

Zabezpečiť chceme kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov.

Chceme, aby z našej školy vyšiel absolvent, ktorý bude mať vedomosti o svojom regióne a svojej obci. Aby pre neho obec v, v ktorej žije nebola len „jedna z mnohých“.

Škola chce formovať u žiakov tvorivý životný štýl ,vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie, vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov.

V spolupráci s rodičmi žiakov chce škola vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

   

Naším princípom  je viesť žiakov k tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou a vzájomne sa rešpektovať.

Naším princípom je, aby každý žiak v škole zažil úspech.

 

2.1   Zameranie školy a stupeň vzdelania

Základná škola Spišský Štiavnik je plnoorganizovaná škola od 0-tého až po 9. ročník. Problémom školy sú vysoké rozdiely medzi žiakmi s majoritnej časti obyvateľstva a Rómami. Okrem toho, kapacita školy je už v súčasnosti nevyhovujúca. Problémom nie je len náročnejšie vzdelávanie Rómov, ale často aj nedostatočná hygiena týchto žiakov. Ťažkosti sú aj s vyučovaním telesnej výchovy, keďže škola nemá telocvičňu.

Kladom školy sú počítačové učebne s dostačujúcim vybavením, kvalitný a efektívny pedagogický kolektív, pozitívna atmosféra v škole, príjemné a estetické interiéry. V triedach je nový školský nábytok a školské lavice. Pre nedostatok priestorov sme prebudovali šatne na triedy, preto si žiaci niektorých tried môžu svoje osobné veci uložiť do šatňových skriniek a vešiačikov v triedach  a tak neprichádza ku krádežiam.

Škola každoročne umiestni žiakov na stredné školy podľa ich záujmu a podľa ohlasov môžeme povedať, že naši absolventi sú úspešní a schopní úspešne sa začleniť aj v ďalšom živote. Majoritná časť obyvateľstva nemá problémy v uskutočňovaní svojich plánov. Naša škola im dáva dobré základy, z ktorých často čerpajú aj po jej ukončení. Slabinou výchovy a vzdelávania našej školy je rómska populácia, ktorá sa už roky nevie v žiadnom ohľade začleniť do spoločnosti. Problémom je neadekvátne správanie, neznalosť spisovného jazyka, absencia hygienických návykov, v prevažnej väčšine nezáujem o školu a školské povinnosti a v neposlednom rade neschopnosť chrániť majetok školy a štátu vôbec. Zmena tejto situácie bude dlhodobá a ťažká úloha pre školu i celú spoločnosť v obci.

 

 

Stupeň vzdelania

 

2.2 Profil absolventa

V našej škole sa snažíme vzdelávať tak, aby žiaci mali nielen potrebné vedomosti a zručnosti, ale aby všetky svoje vedomosti, zručnosti, schopnosti dokázali aj správne využiť  pri realizácii úloh. To znamená, že sa nevzdávame ani vedomostí ani zručnosti, len sa  snažíme, aby ich študent vedel využiť.

Sme škola a ako vzdelávacia inštitúcia sa nevzdávame ani úlohy výchovy, preto chceme, aby náš absolvent bol aj usilovný, svedomitý, samostatný, čestný. Absolvent školy by mal  svojim vystupovaním robiť  dobré meno škole, byť  schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť  schopný hodnotiť  svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie,  vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť  si metódy štúdia a  práce s informáciami, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť  si vedomý svojich kvalít. V prípade žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia k tomuto profilu patrí aj zvládnutie štátneho jazyka, osvojenie si hygienických návykov, vzbudenie radosti z učenia a uvedomenie si potreby vzdelania.

 

Profil absolventa vzdelanostného stupňa ISCED 1

 

Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené (aj vlastným podielom) základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudol základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získal predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby bol dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať Má osvojené základy používania štátneho a jedného cudzieho jazyka (anglický jazyk). Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných stupňov vzdelávania.

 

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti) :

 

- sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

- vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania,

- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,

- rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,

- chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,

- v anglickom jazyku je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií,

 

 

 

 

 

- kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

- používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)

- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov,

 

- kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií

- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,

- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,

- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,

- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,

- vie používať rôzne vyučovacie programy,

- získal základy algoritmického myslenia,

- chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,

- vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.

 

- kompetencia (spôsobilosť) učiť sa

- má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,

- uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov ,

- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach,

- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,

 

- kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy

- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,

- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,

 

 

 

- osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)

- má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,

- uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,

- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,

- uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času

- dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,

- uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,

- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,

- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci,

- uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,

 

 

- kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi

  kultúry

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,

- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,

- ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,

- pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,

- má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.

 

 

 

 

 

Profil absolventa vzdelanostného stupňa ISCED 2

 

Je tvorený prostredníctvom kľúčových kompetencií (spôsobilostí), ktoré predstavujú všeobecnú spôsobilosť založenú na komplexe poznatkov, zručností, hodnôt, postojov, dispozícií umožňujúcich jednotlivcovi konať, úspešne sa začleniť do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – v podstate ide o schopnosť všestranného uplatnenia vzdelania v pracovnom, občianskom a osobnom živote.

 

Kompetencie:

- formujú sa na základe osobnej praktickej skúsenosti a činnosti a zároveň sú pripravené pre uplatnenie v praxi,

- nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu počas celého života,

- nezastarávajú ako poznatky, ale majú schopnosť stále sa rozvíjať (preto môžu byť základom celoživotného učenia a osobnej flexibility),

- sú výsledkom formálneho, neformálneho a neinštitucionálneho (informálneho) vzdelávania.

 

Jednotlivé kľúčové kompetencie sa navzájom prelínajú, majú nadpredmetový charakter a získavajú sa ako výsledok celkového procesu vzdelávania, t.j. celého vzdelávacieho obsahu, aktivít a činností, ktoré v škole prebiehajú.

V profile absolventa sú kompetencie uvedené ako ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný sústavným procesom ich rozvíjania.

Nadväzujúc na kompetencie získané v priebehu predchádzajúceho stupňa – primárneho vzdelávania absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie :

 

- kompetencie k učeniu:

- má osvojené a využíva (svoje) overené stratégie učenia sa, pričom si je vedomý svojich silných a slabých stránok. Dokáže uplatniť získané znalosti a zručnosti v rozličných (pracovných a osobných) životných situáciách. Získal základ a motiváciu pre celoživotné vzdelávanie a učenie sa.

 

- kompetencie komunikačné:

- má pevný základ vedomostí v oblasti slovnej zásoby, používaní správnej gramatiky a uplatnení jazykových funkcií v štátnom jazyku, adekvátne používa hlavné typy verbálnej

a neverbálnej komunikácie a interakcie v rôznych jazykových štýloch a sociálnych kontextoch.

- ovláda slovnú zásobu a zodpovedajúcu gramatiku primeranej škále sociálnych a kultúrnych súvislostí v cudzom jazyku tak, že je schopný na primeranej úrovni rozumieť hovorenému slovu, dokáže sa uplatniť v osobnej konverzácii, porozumieť textom a tiež tvoriť texty.

 

- kompetencie k riešeniu problémov:

- má osvojené matematické schopnosti a vedomosti (počty, mierky a štruktúry), uplatňuje základné operácie a základné matematické prezentácie, dokáže využívať základné matematické princípy a postupy v každodennom kontexte a zároveň je schopný i primeranej abstrakcie. Logické a matematické operácie dokáže využívať pri riešení problémov,

- je schopný problémové situácie vnímať, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si svoje rozhodnutie, je si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a užitočnosti poučenia sa z vlastných chýb a chýb iných.

 

- kompetencie občianske

- chápe význam zákonov a spoločenských noriem, je si vedomý svojich práv a povinností v škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných ľudí, pozná a váži si naše kultúrne a historické dedičstvo a tradície,

- chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa v záujme ochrany zdravia jednotlivca i spoločnosti. Je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti.

 

- kompetencie sociálne a personálne

- dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme, chápe a dokáže prebrať svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce,

- dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe význam vzájomnej ohľaduplnosti,

- dokáže zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie do určitej miery regulovať svoje správanie. Uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektuje svoj osobný rozvoj a osobné ciele.

 

- kompetencie pracovné

- ovláda základné zručnosti v oblasti IKT, využíva komunikáciu a získavanie informácii pomocou elektronických médií, rozumie príležitostiam i rizikám tejto komunikácie

- dokáže sa orientovať pri hľadaní dostupných príležitosti pre osobné, odborné a profesionálne ciele, orientuje sa v základných aktivitách, ktoré súvisia s podnikateľským zámerom a s jeho realizáciou, chápe podstatu, cieľ a riziko podnikania, má utvorené základy pracovných zručností.

 

- kompetencie vnímať a vyjadrovať sa prostredníctvom kultúry

- dokáže pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, používať ich hlavné médiá, nástroje a vyjadrovacie prostriedky,

- cení si a rešpektuje súčasné prejavy umenia, kultúrne a historické tradície a dedičstvo,

- pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

- správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, ľuďom.

 

 

 

2.3   Pedagogické stratégie

 

Podporujeme  výučbu  pomocou didaktickej techniky, diskusie, besied, samostatné a tímové projekty, dlhodobých samostatných prác a prezentácií a praktickej výučby. Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo vyučovaní.

V  oblasti  rozumovej výchovy je našim cieľom rozvíjať u žiakov  tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu,  sebahodnotenie. Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami a u žiakov z málopodnetného prostredia, podporou  individuálnych schopností. Pri  prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. (Napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom). Chceme si všímať  talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. Dôležitým odporúčaním do budúcna je pre nás  potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

Interaktívne vyučovanie

využiť prácu s interaktívnou tabuľou a interaktívnym edukačným softvérom na vyučovaní rôznych predmetov primárneho aj sekundárneho vzdelávania, pracovať s internetom a IKT a následne prezentovať svoju prácu

- rozvíjať moderné komunikačné a ďalšie osobnostné spôsobilosti

 

 

Projektové vyučovanie

- pracovať v tíme alebo samostatne, riešiť úlohy, problémy projektom

- spájať poznatky a zručností viacerých predmetov

- praktické zameranie – prezentovať vlastné prístupy a schopnosti

- využívať krátkodobé aj dlhodobé projekty v jednom, resp. viacerých predmetoch súčasne

 

Skupinové vyučovanie

- rozvíjať personálne, sociálne, pracovné a komunikačné spôsobilosti, učiť ako organizovať a plánovať prácu, ako spolupracovať, ako sa deliť a pod.

 

Vyučovanie v rôznom prostredí

- v oblasti umeleckého rozvoja odučiť hodiny výtvarnej výchovy formou pracovných dielni s následnou výstavou žiackych prác

- v oblasti prevencie drogovej závislosti organizovať vyučovacie hodiny na besedách s odborníkmi z pedagogicko-psychologického centa

- v oblasti telesnej a športovej výchovy využijeme možnosť absolvovania lyžiarskych a

plaveckých kurzov

- uskutočníme i tradičné návštevy výchovných koncertov, divadelných predstavení, múzeí,

návštevy historických a kultúrnych pamiatok

 

 

Práca s textom

- rozvíjať schopnosti čítať s porozumením, orientovať sa v textoch rôzneho obsahu i

formy – tlačené, elektronické, beletristické, odborné, praktické v rodnom aj cudzom jazyku,

vyhľadávať informácie, prezentovať svoje poznatky, názory, postoje, argumentovať

 

2.4   Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

 

V škole vzdelávame na žiadosť rodičov aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ako individuálne integrovaných žiakov. O takéto vzdelávanie požiada vždy zákonný zástupca žiaka. Každý žiak so ŠVP má vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací plán, ktorý vypracuváva vyučujúci v spolupráci so špeciálnym pedagógom a rodičmi. Žiaci sú hodnotení slovne, ale sú aj klasifikovaní bežnou formou. Je pre nás dôležité, aby takýto žiak pocítil radosť z úspechu, preto aj ten najmenší pokrok hodnotíme kladne a pochválime žiaka.

Je vybudovaný bezbariérový prístup do školy a  bezbariérové toalety pre žiakov s telesným postihom. Škola je otvorená pre všetkých.

Prostredie  školy vytvára pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vhodné podmienky aj špeciálnymi postupmi, organizačnými formami, škola zamestnáva  špeciálnych pedagógov, ktorí sa stále vzdelávajú a používajú v triedach najmodernejšie prístupy k týmto deťom. Žiaci, ktorých rodičia nesúhlasili so zaradením do špeciálnej triedy alebo preradením do špeciálnej školy, sú integrovaní (začlenení) v bežných triedach. Žiaci majú učebnice a pracovné listy, ktoré používajú žiaci v špeciálnych školách, ktoré sú určené na  vzdelávanie žiakov s ich postihnutím. Škola úzko spolupracuje so špeciálno-pedagogickou poradňou, s pedagogicko-psychologickou poradňou a so špeciálnymi školami v okrese Poprad. Najužšia spolupráca je so ŠZŠ Sp. Štiavnik a s OU Sp.Štiavnik. Žiakom je k dispozícii v riešení ich problémov výchovná poradkyňa a učiteľom aj žiakom pomáhajú 3 asistenti učiteľa.

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 2x ročne dostávajú učebné pomôcky zdarma. V prípade, že takýto žiak vykazuje dobré výchovno-vzdelávacie výsledky, každý mesiac dostáva motivačný príspevok.

 

Nadaní žiaci sú zapájaní do vedomostných olympiád a iných vedomostných súťaží. Najnadanejší a tí, ktorí prejavia záujem o štúdium na osemročných gymnáziách , pokračujú v štúdiu bez problémov na týchto školách.

Škola spolupracuje s rodičmi žiakov a vždy operatívne rieši vzniknuté problémy.

 

 

 

2.5   Zabezpečenie výučby pre žiakov mimoriadne nadaných

Ak máme v škole žiakov mimoriadne nadaných v niektorej oblasti, je viacero možností ako rozvíjať talent a nadanie :

-           individuálna starostlivosť

-          účasť na olympiádach

 

 

2.6   Začlenenie prierezových tém

 

 1. I.PRIEREZOVÉ TÉMY PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

                               

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové tematiky, ktoré sa spravidla prelínajú

cez obsahové vzdelávacie oblasti. Prierezové tematiky je možné uplatňovať viacerými formami

-       ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov,

-       ako samostatný učebný predmet v rámci voliteľných hodín (pri profilácii školy). Vhodná je forma projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú pridelené téme) alebo veľmi efektívnou formou kurzu. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a neformálnej realizácie témy je používanie

aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Výber spôsobu a času realizácie prierezovej         tematiky je v kompetencii každej školy.

Na úrovni primárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací program prierezové témy:

       -     Dopravná výchova

-       výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

-       Osobnostný a sociálny rozvoj

-       Environmentálna výchova

-       Mediálna výchova

-       Multikultúrna výchova

-       Ochrana života a zdravia

-       Tvorba  projektu a prezentačné  zručnosti

-       Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

-       Finančná gramotnosť

-       Výchova k manželstvu a rodičovstvu

 

 

 

 1. 1.Dopravná výchova - výchovabezpečnosti v cestnej premávke

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, korčuliari, kolobežkári, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod.

Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný

je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku.

Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych  dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov  základných škôl. Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke v škole je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke

- ako chodcov alebo cyklistov

- pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel.

Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy a v bezpečných priestoroch v okolí školy.

Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú oblasť kognitívnu, afektívnu a

psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať.

 

2.Environmentálna výchova

Environmentálna výchova je prierezová téma, prelína sa všetkými predmetmi, ale najmä prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním, etickou výchovou. Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné

-       chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode

-       starať sa o svoje okolie a pod..

Organizačne je vhodné prierezovú tému začleniť do viacerých predmetov prostredníctvom

jednotlivých tém, projektov alebo urobiť kurzovou formou, napríklad zamerať sa jeden týždeň

na environmentálnu výchovu

      s teoretickou a praktickou časťou.

 

3. Osobnostný a sociálny rozvoj

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen študijný (akademický) rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal osebe), spoznával sám seba, svoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a

sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpek- tovať názory, potreby a práva ostatných. Dôležité je, aby prierezová téma podporovala u žiakov rozvoj schopnosti  uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie  návykových látok). Cieľom je, aby žiak získaval a udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjal sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu. V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam ale aj k rodinnej výchove.

Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej  uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac priestoru má v predmete náboženská výchova, ale je dôležité aby si učiteľ uvedomil, ţe na dosiahnutie cieľov tejto  prierezovej  tematiky je nutné vymedziť priestor aj v náukových predmetoch. Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód.

 

4. Ochrana života a zdravia

Ochrana života a zdravia (OŽZ) sa v základných školách realizuje prostredníctvom učebných

predmetov štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem  vyučovania

-didaktických hier. V rámci témy sa aplikuje učivo, ktoré bolo v minulosti  súčasťou povinného učiva ochrany človeka a prírody (OČP). Ochrana života a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a

schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť  vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa  nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredníctvom

pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. Poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia. Formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách.

 

5.Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov

-       komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať

sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt. V tejto prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť  jednotlivých krokov a metodológiu tvorby projektu, ktorú budú môcť žiaci využívať v ostatných predmetoch alebo aj v mimoškolskej činnosti pri prezentácii svojej školy. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií.

 

6. Mediálna výchova

Jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, postoje a správanie jedinca sú médiá. Osvojenie schopnosti kompetentného zaobchádzania s médiami je cieľom mediálnej výchovy ako prierezovej témy. Cieľom prierezovej tematiky je, aby žiaci:

 • lepšie porozumeli pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientovali,
 • dokázali posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný aprofesionálny rast,
 • dokázali si uvedomiť si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať

,§ vedeli tvoriť mediálne produkty

 

7. Multikultúrna výchova

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne

prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a

kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti  ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia.  Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia  príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín  obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa  prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote

vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení, a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie  zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Multikultúrnu výchovu možno prirodzene začleniť do humanitných a spoločenskovedných predmetov. Prvky multikultúrnej výchovy však možno v obsahovej a metodickej rovine či s pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v prírodovedných predmetoch či pri výučbe materinského a cudzích jazykov.

 

8. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

V tejto prierezovej téme regionálna tradičná ľudová kultúra využívame rôzne formy a metódy vyučovania. Sú to najmä: besedy s významnými osobnosťami našej obce, beseda so spisovateľmi,

školské výlety a exkurzie.

Zapájanie žiakov do súťaží, účasť na recitačných súťažiach.

-       Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, účasť na literárnych súťažiach

 

9. Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska. Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie.

 

Ciele:

-          poznať fungovanie jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti,

-          pochopiť otázky bohatstva a chudoby,

-          poznať hodnotu peňazí,

-          poznať modely zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov extrémov,

-          poznať osobné a rodinné modely zabezpečenia životných potrieb.

 

Absolvent základnej školy by mal byť schopný:

 1. nnájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,
 2. npoznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,
 3. nnaučiť sa rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,
 4. nstanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,
 5. nrozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,
 6. nefektívne používať finančné služby,
 7. nplniť svoje finančné záväzky,
 8. nzveľaďovať a chrániť svoj majetok,
 9. nporozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny,
 10. nvedieť a byť schopný hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie,
 11. ninšpirovať sa príkladmi úspešných osobností,
 12. npoznať príklady úspešných jednotlivcov v svojej plánovanej profesijnej ceste,
 13. npoznať podmienky, vylučujúce neúspešnosť jednotlivca a rodiny,
 14. nporozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí,
 15. norientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne a ostatné finančné inštitúcie),
 16. norientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva uplatňovať.

 

 

Spôsob implementácie:

Jednotlivé témy budú realizované v rámci tém vyučovacích predmetov základnej školy podľa nasledujúceho plánu. Po zhodnotení tém zaradili pedagogickí zamestnanci témy vyhovujúce potrebám žiakov v rôznych vzdelávacích podmienkach. Pedagogickí zamestnanci môžu využívať Národný štandard finančnej gramotnosti na vytvorenie nových tém v rámci učebných osnov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov základných škôl v rámci finančného vzdelávania. Vyučujúci si tieto témy zapracujú do časovo-tematických plánov svojich predmetov.

 

 

 

 1. II.PRIEREZOVÉ TÉMY PRE NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE

 

Prierezové tematiky sú povinnou súčasťou obsahu vzdelávania. Prelínajú sa cez vzdelávacie oblasti. Prierezové témy (tematiky) budeme realizovať viacerými formami - ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných učebných predmetov alebo formou kurzu. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezovej tematiky je požívanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Spôsob a čas realizácie prierezovej témy sú uvedené pri jednotlivých témach.

 

Prierezové témy:

-       Multikultúrna výchova

-       Mediálna výchova

-       Osobnostný a sociálny rozvoj

-       Environmentálna výchova

-       Dopravná výchova

-       Ochrana života a zdravia

-       Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

-       Finančná gramotnosť

-       Regionálna výchova

-       Výchova k manželstvu a rodičovstvu

 

1. Multikultúrna výchova

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a

kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti  ešte prehlbuje vďaka  viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť  slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa  prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote  vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu s

príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení, a aby boli  schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí.  Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie  zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu  kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to,  aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry,  históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Multikultúrnu výchovu možno prirodzene začleniť do humanitných a spoločenskovedných predmetov. Prvky multi-

kultúrnej výchovy však možno v obsahovej  a metodickej rovine či s pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v prírodovedných  predmetoch či pri výučbe materinského a cudzích jazykov.

 

Začlenenie multikultúrnej výchovy do jednotlivých predmetov:

Multikultúrna výchova je začlenená najmä do týchto predmetov : občianska náuka, náboženská výchova, slovenský jazyk, dejepis, výtvarná výchova, geografia, informatika, biológia, ale samozrejme, jej obsah môže byť začlenený aj do ostatných predmetov.

 

Ciele:

žiak bude vedieť:

a) porozprávať o tradíciách a zvykoch regiónu, v ktorom žije

b) v nárečí porozprávať príbeh, báseň, prípadne spolu s kolektívom zaspievať našu pieseň

c) porozprávať o tradícii slovenského národa, bude poznať úlohy Konštantína a

Metoda pri vzniku písomníctva

d) vymenovať rasy obyvateľstva na svete, bude vedieť opísať rozdiely medzi nimi

e) pojmy týkajúce sa migrácie obyvateľstva a začlenenie Slovenska do medzinárodných štruktúr (Európska únia...)

f) všetky základné informácie o eure

g) slovom, písomne alebo graficky vyjadriť svoj názor o zbližovaní národov a spolupráci medzi jednotlivými regiónmi sveta

h) vyjadriť svoj názor k otázke rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbii, utláčaniu... a zapojiť sa do besied k

tejto problematike, prípadne do ankiet prostredníctvom vyučovania alebo internetovými stránkami.

 

Metódy a formy:

besedy, projektové úlohy, výtvarné práce ( maľba, kresba, grafika, koláž, práca s plastelínou, priestorové práce...), tvorba príbehov, básní, divadelných scénok, príspevkov do časopisov a

novín, tvorenie prezentácií, listy, plagáty, videonahrávky, rozhlasové relácie, koncerty...

Počas celého školského roka budú prebiehať rôzne školské akcie a aktivity ( besedy, ankety, súťaže vo vlastnej tvorbe.

 

2. Mediálna výchova

Charakteristika:

Problém ako naučiť deti a mládež aktívne a zodpovedne vyžívať prostriedky masovej komunikácie sa stal v súčasnosti aktuálnym problémom. Mediálna výchova smeruje k tomu, aby si žiaci osvojili stratégie zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi a vedeli v nich nájsť hodnotné, pozitívne formujúce posolstvo pre ich osobnostný, profesijný a sociálny rast.

 

Ciele:

Žiak má mať:

 • schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi,
 • spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty (čo znamená viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá  fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane  využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä  výchovno-vzdelávaciu a mravnú),
 • schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných informácií.
 • schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich  schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.

 

Žiak má vedieť:

 • dokázať nájsť vlastný optimálny spôsob ako žiť v realite,
 • aktívne sa zapája do komunikačného procesu pomocou médií.
 • ovládať prácu s televíznym prijímačom, videorekordérom, DVD prehrávačom, prácu  s CD, internetom, prácu s digitálnou technikou ( fotoaparát, televízia, kamera...).
 • vyjadriť svoje vlastné zážitky, skúsenosti a postoje prostredníctvom médií
 • vystupovať na verejnosti.

 

Realizácia mediálnej výchovy bude prebiehať počas celého školského roka najmä v rámci predmetov:

informatika, občianska náuka, slovenský jazyk, materinský jazyk, v ktorom žiaci podľa určených cieľov stanovených v spolupráci s vyučujúcim preukážu schopnosti v oblasti mediálnej výchovy.

 

3. Osobnostný a sociálny rozvoj

Charakteristika: Pomáha rozvíjať všeobecný ľudský potenciál a základné životné zručnosti žiakov sebaidentity, sebauvedomenia, zdravého sebahodnotenia a sebadôvery a  rozvoj  komunikačných a

kooperatívnych zručností nevyhnutných pre dobré medziľudské vzťahy v škole, v rodine, vo vrstovníckej skupine. Vedieť presadzovať vlastný názor a najmä rešpektovať názor iných ľudí

 

Ciele :

1/ Osobnostný rozvoj, sebapoznávanie a poznávanie iných s dôrazom na školský, profesijný, rodinný, partnerský a manželský rámec, rozvíjanie identity seba a zdravého  sebavedomia a sebadôvery.

2/ Sociálna komunikácia v škole, v rodine, vo vrstovníckej skupine, v partnerstve, v  manželstve a

na pracovisku, spoločenské správanie, bontón a etiketa

3/ Efektívne riešenie konfliktov v škole, v rodine, medzi vrstovníkmi, v partnerskom, manželskom a pracovnom živote

4/ Multikultúrna tolerancia a rešpektovanie odlišných názorov, postojov, ašpirácií, hodnôt iných ľudí v

medziľudských vzťahoch a komunikácii v škole, v rodine, vo vrstovníckej skupine, v partnerstve, v manželstve a na pracovisku.

5/ Prevencia agresie, násilia a šikanovania v škole, medzi vrstovníkmi, v rodine, v manželstve a na pracovisku (mobbing, bossing)

Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód.

Najvhodnejšia je forma kurzu, preto na našej škole uskutočníme túto prierezovú tematiku v zimných mesiacoch.  Bloky povedú vyučujúci občianskej náuky, triedni učitelia a o spoluprácu požiadame aj psychologickú poradňu.

 

4. Environmentálna výchova

Charakteristika: Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom. Cieľom tejto prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka.

 

Cieľ:

 • žiak  v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a

hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi;

 • žiak bude poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v

rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu;

 • žiak bude rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k

životnému prostrediu,

 • žiak rozvinie spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni ( napr. separovaným zberom v škole i domácnostiach),
 • žiak pochopí sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu,
 • žiak vie hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia  a komunikovať o

nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská,

 • žiak dokáže využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj pri prezentácii vlastnej práce.

 

 Časové rozpätie: počas celého školského roka

Realizácia v predmetoch: najmä v predmetoch  biológia, geografia, prírodoveda a vlastiveda.

 

5. Dopravná výchova

Charakteristika:

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy.

Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl.

 

Úloha dopravnej výchovy: postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov -pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel.

 

Realizácia učebnej činnosti: realizácia sa uskutoční v objekte školy vo všetkých vyučovacích predmetoch, pri organizovaní vychádzok, exkurzií, kurzov a hodín telesnej výchovy. Pri realizácii využijeme dopravné značenie v obci a učebné pomôcky.

 

Ciele dopravnej výchovy na ZŠ :

Žiak:

 • pochopí funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 • si formuje mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,
 • si musí osvojiť zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec),
 • sa musí naučiť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,
 • má  zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,
 • má zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,
 • má pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu  v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,
 • si má uvedomiť význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky.

 

6. Ochrana života a zdravia

Charakteristika učiva:

Povinné učivo „Ochrana života a zdravia“ (OŽZ) sa v základných školách realizuje prostredníctvom vyučovacích predmetov štátneho vzdelávacieho programu a obsahom samostatných organizačných foriem vyučovania –didaktických hier a účelových cvičení. Aplikuje sa v ňom učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou ochrany človeka a prírody (OČP). Z jeho obsahu bola vyčlenená ochrana prírody a

dopravná výchova do iných vzdelávacích  oblastí štátneho vzdelávacieho programu. Ochrana človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu  života a zdravia v mimoriadnych  situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných  skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.

 

Ciele učiva :

Snahou je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza.  Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Prierezová téma sa zameriava na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. U žiakov by sa mal formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. K tomu je potrebné poskytnúť žiakom teoretické vedomosti, praktické poznatky, pomôcť im osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane.

Vyškoliť ich v poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia. Formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií.

 

7. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Charakteristika :

Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli - komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi,  riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. Ciele aj obsah prierezovej témy je súčasťou viacerých predmetov.

 

Hlavným cieľom je:

 • aby sa žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju a pod.
 • naučiť sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií výsledok vzdelávania v tejto oblasti
 • žiak vhodným spôsobom dokáže zareagovať v rôznych kontextových situáciách

 

8. Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska. Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie.

 

Ciele:

-          poznať fungovanie jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti,

-          pochopiť otázky bohatstva a chudoby,

-          poznať hodnotu peňazí,

-          poznať modely zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov extrémov,

-          poznať osobné a rodinné modely zabezpečenia životných potrieb.

 

Absolvent základnej školy by mal byť schopný:

 1. nnájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,
 2. npoznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,
 3. nnaučiť sa rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,
 4. nstanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,
 5. nrozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,
 6. nefektívne používať finančné služby,
 7. nplniť svoje finančné záväzky,
 8. nzveľaďovať a chrániť svoj majetok,
 9. nporozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny,
 10. nvedieť a byť schopný hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie,
 11. ninšpirovať sa príkladmi úspešných osobností,
 12. npoznať príklady úspešných jednotlivcov v svojej plánovanej profesijnej ceste,
 13. npoznať podmienky, vylučujúce neúspešnosť jednotlivca a rodiny,
 14. nporozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí,
 15. norientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne a ostatné finančné inštitúcie),
 16. norientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva uplatňovať.

 

 

Spôsob implementácie:

Jednotlivé témy budú realizované v rámci tém vyučovacích predmetov základnej školy podľa nasledujúceho plánu. Po zhodnotení tém zaradili pedagogickí zamestnanci témy vyhovujúce potrebám žiakov v rôznych vzdelávacích podmienkach. Pedagogickí zamestnanci môžu využívať Národný štandard finančnej gramotnosti na vytvorenie nových tém v rámci učebných osnov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov základných škôl v rámci finančného vzdelávania. Vyučujúci si tieto témy zapracujú do časovo-tematických plánov svojich predmetov.

 

 

 

Témy:

 

1. Človek vo sfére peňazí

Celková kompetencia Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb.

Čiastková kompetencia 1: Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia.

Čiastková kompetencia 2: Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia.

Čiastková kompetencia 3: Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, chudoby a dedenia chudoby.

Čiastková kompetencia 4: Popísať fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v ekonomickej oblasti.

Čiastková kompetencia 5: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne.

 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí

Celková kompetencia Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných financiách.

Čiastková kompetencia 1: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.

Čiastková kompetencia 2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rozmanitých zdrojov.

Čiastková kompetencia 3: Kontrolovať osobné informácie.

Čiastková kompetencia 4: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov. Čiastková kompetencia 5: Vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu o finančných záležitostiach.

Čiastková kompetencia 6: Vedieť stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov.

 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca

Celková kompetencia Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu.

Čiastková kompetencia 1: Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby.

Čiastková kompetencia 2: Porozumieť a orientovať sa v problematike zabezpečovania životných (ekonomických potrieb) jednotlivca a rodiny.

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska uspokojovania životných potrieb.

Čiastková kompetencia 4: Identifikovať zdroje osobných príjmov.

Čiastková kompetencia 5: Orientovať sa v modeloch zabezpečenia jednotlivca a rodiny peniazmi.

Čiastková kompetencia 6: Opísať faktory ovplyvňujúce výšku čistej mzdy.

Čiastková kompetencia 7: Poznať základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti a inšpirovanie sa úspešnými osobnosťami a uplatňovanie ich postupov.

 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi

Celková kompetencia Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti.

Čiastková kompetencia 1: Vypracovať osobný finančný plán.

Čiastková kompetencia 2: Vypracovať systém na udržiavanie a používanie finančných záznamov.

Čiastková kompetencia 3: Popísať spôsob používania rôznych metód platenia.

Čiastková kompetencia 4: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri rozhodovaní o nákupe.

Čiastková kompetencia 5: Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu.

Čiastková kompetencia 6: Uvedomiť si účel a dôležitosť poslednej vôle.

 

5. Úver a dlh

Celková kompetencia Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu.

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov.

Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť účel informácií o úverovej schopnosti a poznať oprávnenia žiadateľa o úver v súvislosti s informáciami o úverovej schopnosti.

Čiastková kompetencia 3: Opísať spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zdĺžením alebo ako ich zvládnuť.

Čiastková kompetencia 4: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebných úverov.

 

6. Sporenie a investovanie

Celková kompetencia Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi.

Čiastková kompetencia 1: Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite.

Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť, akým spôsobom investovanie buduje majetok a pomáha pri plnení finančných cieľov.

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť investičné alternatívy.

Čiastková kompetencia 4: Opísať spôsob nákupu a predaja investícií.

Čiastková kompetencia 5: Vysvetliť vplyv daní na návratnosť investícií.

Čiastková kompetencia 6: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi.

 

7. Riadenie rizika a poistenie

Celková kompetencia Používanie primeraných stratégií riadenia rizík.

Čiastková kompetencia 1: Pochopiť pojem riziko, vedieť identifikovať základné druhy rizík a vysvetliť základné metódy riadenia rizík.

Čiastková kompetencia 2: Zohľadniť vplyv finančných kríz na hospodárenie jednotlivca a rodiny.

Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť systém zabezpečenia pre prípad zdravotne a sociálne nepriaznivej situácie a staroby.

Čiastková kompetencia 4: Vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným (komerčným) poistením. Vymenovať povinné a nepovinné druhy verejného poistenia. Charakterizovať zdravotné poistenie a sociálne poistenie a v rámci neho nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Čiastková kompetencia 5: Vysvetliť v rámci súkromného poistenia podstatu a význam poistenia majetku, zodpovednosti za spôsobené škody, úrazového a životného poistenia.

 

 

8. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

V tejto prierezovej téme regionálna tradičná ľudová kultúra využívame rôzne formy a metódy vyučovania. Sú to najmä: besedy s významnými osobnosťami našej obce, beseda so spisovateľmi,

školské výlety a exkurzie.

Zapájanie žiakov do súťaží, účasť na recitačných súťažiach

 

 1. 3Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriavame na 3 oblasti:

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 

 

 

3.1 Hodnotenie žiakov

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky,  kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov  vychádzame z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.  Dbáme o to , aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných.

Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka (písomný prejav, ústny prejav, tvorivosť, aktivita, písomné práce,...).

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí a hodnotenia správania. V prvom ročníku ZŠ sa žiaci neklasifikujú. Ich hodnotenie je slovné. Náboženská výchova,  etická výchova a regionálna výchova sa neklasifikuje. Ostatné predmety sa klasifikujú na oboch stupňoch vzdelávania.

 

3.2   Hodnotenie pedagogických  zamestnancov

 

Hodnotenie zamestnancov sa  zakladá na tomto základe:

 • Pozorovanie (hospitácie)
 • Rozhovor
 • Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod)
 • Sledovanie pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa
 • Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.
 • Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy.
 • Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“).
 • Hodnotenie učiteľov žiakmi

Ďalej sa vnútroškolská kontrola zameria na tieto oblasti :

 • Realizácia učebných plánov
 • Dodržiavanie časovo-tematických plánov
 • Účelné a efektívne využívanie metód, foriem a prostriedkov, ktoré podnecujú rozvoj myslenia , tvorivosti, aktivity a samostatnosti žiakov.
 • Jasná formulácia výchovno-vzdelávacej a výchovnej stránky cieľa, konkrétnosť, primeranosť k možnostiam veku žiaka a jeho schopnostiam
 • Úroveň čítania na prvom stupni ZŠ
 • Utváranie správneho vzťahu učiteľ – žiak, úcta k žiakovi, využívanie slovného hodnotenia, atmosféra na hodinách
 • Stav a úroveň vedomostí žiakov na hodinách cudzích jazykov
 • Environmentálna výchova
 • Vytváranie podmienok na zamedzenie prejavov diskriminácie  a rasovej neznášanlivosti
 • Protidrogová prevencia

 

3.3   Hodnotenie školy

 

Cieľom hodnotenia je,  aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A jednak aj preto, aby aj škola alebo verejnosť vedela ako dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.

 

Dôraz je kladený na dve veci:

- Konštatovanie úrovne stavu

- Zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.

 

 

 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

 • Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti.
 • Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.
 • Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.

 

 

Monitorujeme pravidelne:

 • Podmienky na vzdelanie
 • Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
 • Prostredie – klíma školy
 • Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania
 • Úroveň podpory žiakov (problémoví  žiaci, handicapovaní žiaci, mimoriadne nadaní žiaci, integrovaní)
 • Výsledky vzdelávania
 • Riadenie školy
 • Úroveň výsledkov práce školy 

Kritériom pre nás je:

 • Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
 • Kvalita výsledkov

 

 

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

 

 • Analýza prijatých žiakov na strednú školu
  • Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 4Školský učebný plán

 

Nultý ročník

 

Predmety

 

Počet hodín

 

Rozvíjanie komunikačných schopností

6

Zmyslová výchova a základy matematických predstáv

4

 

Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova

4

Hudobno-pohybová výchova

3

Pracovná výchova

3

Telesná výchova

2

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.A

 

Vzdelávacia oblasť

 

Predmety

 

Počet hodín

 

 

Spolu

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

8+1

0+2

9

2

Matematika  a práca s informáciami

Matematika

Informatická výchova

4

0

4

0

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

Vlastiveda

0,5+0,5

0

1

0

Človek a hodnoty

Etická výchova / náboženská výchova

0,5+0,5

1

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

0

0

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

Hudobná výchova

1+1

1

2

1

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2

2

Spolu

 

22

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.B

 

Vzdelávacia oblasť

 

Predmety

 

Počet hodín

 

 

Spolu

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

8+2

0

10

0

Matematika  a práca s informáciami

Matematika

Informatická výchova

4+0

0

4

0

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

Vlastiveda

0,5+0,5

0

1

0

Človek a hodnoty

Etická výchova / náboženská výchova

0,5+0,5

1

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

0

0

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

Hudobná výchova

1+1

1+1

2

2

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2

2

Spolu

 

22

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A

 

Vzdelávacia oblasť

 

Predmety

 

Počet hodín

 

 

Spolu

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

6+2

0+1

8

1

Matematika  a práca

s informáciami

Matematika

Informatická výchova

4+1

1+0

5

1

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

Vlastiveda

1+0

1+0

1

1

Človek a hodnoty

Etická výchova / náboženská výchova

1+0

1

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

0

0

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

Hudobná výchova

1+1

1+0

2

1

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2+0

2

Spolu

 

23

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B

 

Vzdelávacia oblasť

 

Predmety

 

Počet hodín

 

 

Spolu

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

Cudzí jazyk

6+3

0

9

0

Matematika  a práca

s informáciami

Matematika

Informatická výchova

4+1

1+0

5

1

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

Vlastiveda

1+0

1+0

1

1

Človek a hodnoty

Etická výchova / náboženská výchova

1+0

1

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

0

0

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

Hudobná výchova

1+1

1+0

2

1

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2+0

2

Spolu

 

23

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ročník

 

Vzdelávacia oblasť

 

Predmety

 

Počet hodín

 

 

Spolu

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

6+2

3+0

8

3

Matematika  a práca

s informáciami

Matematika

Informatická výchova

3+2

1+0

5

1

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

Vlastiveda

1+0

1+0

1

1

Človek a hodnoty

Etická výchova / náboženská výchova

1+0

1

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

0

0

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

Hudobná výchova

1+1

1+0

2

1

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2+0

2

Spolu

 

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ročník

 

 

Vzdelávacia oblasť

 

Predmety

 

Počet hodín

 

 

Spolu

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický  jazyk

6+2

3+0

8

3

Matematika  a práca

s informáciami

Matematika

Informatická výchova

3+2

1+0

5

1

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

Vlastiveda

1+0

1+0

1

1

Človek a hodnoty

Etická výchova / náboženská výchova

1+0

1

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

1+0

1

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

Hudobná výchova

1+1

1+0

2

1

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2+0

2

Spolu

 

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.A

 

Vzdelávacia oblasť

 

Predmety

 

Počet hodín

 

 

Spolu

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk

Prvý cudzí jazyk  - Anglický jazyk

Druhý cudzí jazyk – Nemecký jazyk

5+0

3+1

0

5

4

0

Matematika  a práca

s informáciami

Matematika

Informatika

3,5+1,5

0,5+0,5

5

1

Človek a príroda

Fyzika

Chémia

Biológia

0

0

1+0

0

0

1

Človek a spoločnosť

Dejepis

Geografia

Občianska náuka

1+0

1+0

1+0

1

1

1

Človek a hodnoty

Etická výchova / náboženská výchova

1+0

1

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

Výtvarná výchova

Výchova umením

1+0

1+1

0

1

2

0

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2+0

2

Človek a svet práce

Svet práce

Technika

0

0+1

0

1

Regionálna výchova

Spevy a tance

0+1

1

Spolu

 

27

27

 

 

 

 

 

 

5.B

 

Vzdelávacia oblasť

 

Predmety

 

Počet hodín

 

 

Spolu

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk

Prvý cudzí jazyk  - Anglický jazyk

Druhý cudzí jazyk – Nemecký jazyk

5+0

3+0

0

5

3

0

Matematika  a práca s informáciami

Matematika

Informatika

3,5+1,5

0,5+0,5

5

1

Človek a príroda

Fyzika

Chémia

Biológia

0

0

1+0

0

0

1

Človek a spoločnosť

Dejepis

Geografia

Občianska náuka

1+0

1+0

1+0

1

1

1

Človek a hodnoty

Etická výchova / náboženská výchova

1+0

1

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

Výtvarná výchova

Výchova umením

1+1

1+1

0

2

2

0

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2+0

2

Človek a svet práce

Svet práce

Technika

0

0+2

0

2

Spolu

 

27

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.A

 

Vzdelávacia oblasť

 

Predmety

 

Počet hodín

 

 

Spolu

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk

Prvý cudzí jazyk  - Anglický jazyk

Druhý cudzí jazyk

4+1

3+0

1+0

5

3

1

Matematika  a práca

s informáciami

Matematika

Informatika

4+1

0,5+0,5

5

1

Človek a príroda

Fyzika

Chémia

Biológia

1+1

0,5+0,5

1+0

2

1

1

Človek a spoločnosť

Dejepis

Geografia

Občianska náuka

1+1

1+1

1+0

2

2

1

Človek a hodnoty

Etická výchova / náboženská výchova

1+0

1

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

Výtvarná výchova

Výchova umením

1+0

1+0

0

1

1

0

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2+0

2

Človek a svet práce

Svet práce

Technika

0

0

0

0

Regionálna výchova

Dejiny obce 1

0

0

Spolu

 

29

29

 

 

 

 

6.B

 
Vzdelávacia oblasť
 
Predmet

 

Počet hodín

 

Spolu

 

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

4+1

5

Prvý cudzí jazyk – anglický jazyk

3+0

3

Druhý cudzí jazyk

1+0

1

 

Človek a príroda

Fyzika

1+0

1

Chémia

0,5+0,5

1

Biológia

1+0

1

 

Človek a spoločnosť

Dejepis

1+0

1

Geografia

1+1

2

Občianska náuka

1+0

1

Človek a hodnoty

Etická /náboženská výchova

1+0

1

Matematika a práca

s informáciami

Matematika

4+1

5

Informatika

0,5+0,5

1

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1+1

2

Hudobná výchova

1+1

2

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2+0

2

Človek a svet práce

Technika

0

0

Spolu

29

29

 

 

 

 

 

 

 

 

7.A

 
Vzdelávacia oblasť
 
Predmet

 

Počet hodín

 

Spolu

 

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

4+1

5

Prvý cudzí jazyk – anglický jazyk

3+0

3

Druhý cudzí jazyk

1+0

1

 

Človek a príroda

Fyzika

1+1

2

Chémia

0,5+0,5

1

Biológia

1,5+0,5

2

 

Človek a spoločnosť

Dejepis

1+0

1

Geografia

1+1

2

Občianska náuka

1+0

1

Regionálna výchova

0

0

Človek a hodnoty

Etická /náboženská výchova

1+0

1

Matematika a práca

s informáciami

Matematika

3,5+1,5

5

Informatika

0,5+0,5

1

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1+0

1

Hudobná výchova

1+0

1

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2+0

2

Človek a svet práce

Technika

0,5

0,5

Svet práce

0,5

0,5

Spolu

30

30

 

 

 

 

 

 

7.B

 
Vzdelávacia oblasť
 
Predmet

 

Počet hodín

 

Spolu

 

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

4+1

5

Prvý cudzí jazyk

3+0

3

Druhý cudzí jazyk

1+0

1

 

Človek a príroda

Fyzika

1+1

2

Chémia

0,5+0,5

1

Biológia

1,5+0,5

2

 

Človek a spoločnosť

Dejepis

1+0

1

Geografia

1+1

2

Občianska náuka

1+0

1

Regionálna výchova

0

0

Človek a hodnoty

Etická /náboženská výchova

1+0

1

Matematika a práca

s informáciami

Matematika

3,5+1,5

5

Informatika

0,5+0,5

1

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1+0

1

Hudobná výchova

1+0

1

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2+0

2

Človek a svet práce

Technika

0,5

0,5

Svet práce

0,5

0,5

Spolu

30

30

 

 

 

 

 

 

8. ročník

 
Vzdelávacia oblasť
 
Predmet

 

Počet hodín

 

Spolu

 

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

5+0

5

Prvý cudzí jazyk – anglický jazyk

3+0

3

Druhý cudzí jazyk

1+0

1

 

Človek a príroda

Fyzika

2+0

2

Chémia

1+1

2

Biológia

1+1

2

 

Človek a spoločnosť

Dejepis

1+0

1

Geografia

1+1

2

Občianska náuka

0,5+0,5

1

Regionálna výchova

0

0

Človek a hodnoty

Etická /náboženská výchova

0,5+0,5

1

Matematika a práca

s informáciami

Matematika

4+1

5

Informatika

0,5+0,5

1

 

Umenie a kultúra

Výchova umením

0,5+0,5

1

Hudobná výchova

0+0

0

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2+0

2

Človek a svet práce

Technika

0,5

0,5

Svet práce

0,5

0,5

Spolu

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ročník

 
Vzdelávacia oblasť
 
Predmet

 

Počet hodín

 

Spolu

 

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

5+1

6

Prvý cudzí jazyk – anglický jazyk

3+1

4

Druhý cudzí jazyk

0+0

0

 

Človek a príroda

Fyzika

1+1

2

Chémia

2+0

2

Biológia

1+0

1

 

Človek a spoločnosť

Dejepis

2+0

2

Geografia

1+0

1

Občianska náuka

0,5+0,5

1

Regionálna výchova

0

0

Človek a hodnoty

Etická /náboženská výchova

0,5+0,5

1

Matematika a práca

s informáciami

Matematika

4+1

5

Informatika

0,5+0,5

1

 

Umenie a kultúra

Výchova umením

0,5+0,5

1

Hudobná výchova

0+0

0

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2+0

2

Človek a svet práce

Technika

0+1

1

Svet práce

0

0

Spolu

30

30

 

Voliteľné predmety

 

Náboženská výchova v alternácii s  etickou výchovou.

 

 

Regionálna výchova

 

V predmete regionálna výchova sa učia  v jednotlivých ročníkoch dané témy v tejto postupnosti :

 

 

5.roč.                                                                              Spevy a tance regiónu

6.roč.                                                                              Dejiny obce

7.roč.                                                                              Dejiny obce a osobnosti obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špeciálne triedy  :

 

 

Ročník

Predmet

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Vzdelávacia oblasť:      Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

8

 

8

 

 8+1

 

 7

 

6,5+0,5

 

6,5+0,5

 

5 +1

 

 5+1

 

5+1

 

Vzdelávacia oblasť:      Príroda a spoločnosť

Vecné učenie

1

 

1

 

 1+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastiveda

 

 

 

 

 

 

 

2+1

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť:       Človek a príroda

Fyzika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chémia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

 

Biológia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

 

 1

 

Vzdelávacia oblasť:       Človek a spoločnosť

Dejepis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 1

 

Geografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

 

 1

 

Občianska náuka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 1

 

 

Vzdelávacia oblasť:        Človek a hodnoty

Etická / náboženská výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 1

 

Vzdelávacia oblasť:        Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

 

4+1

 

 4+1

 

 4

 

4+1

 

4+1

 

4 +1

 

 4+1

 

 4+1

 

Informatická výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5+0,5

 

0,5+0,5

 

0,5+0,5 

 

0,5+0,5

 

 1

 

Vzdelávacia oblasť:        Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

1

 

2+1

 

 3

 

 

4

 

4

 

 

 

 3,5+

0,5 

Svet práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5+0,5

 

0,5+0,5 

 

 0,5+

0,5 

Vzdelávacia oblasť:       Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

 

1+1

 

1+1 

 

 

1+1

 

1+1

 

1+

 

1+

 

 1+1

 

Hudobná výchova

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 1

 

Vzdelávacia oblasť:       Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2

 

2+1

 

 

 2

 

2

 

2

 

 2

 

 

 2

 

Štátny vzdelávací program

18

 

19

 

20 

 

21 

 

22

 

23

 

24 

 

 24

 

 25

 

Školský vzdelávací  program

 

4

 

4

 

4

 

 4

 

4

 

3

 

 

 

Spolu

22 

23

24

25

26

26

27

28

29

 

 

 

 

 1. 5Učebné osnovy

 

 

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.

Obsahujú

 1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu  vzdelávania
 2. Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti, predmetové vychádzajú z kľúčových spôsobilostí
 3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi
 4. Požiadavky na výstup
 5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania
 6. Učebné zdroje sú zdrojom  informácií pre žiakov.  Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.
 7. Hodnotenie predmetu

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
TOPlist