800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
*********************
Kalendár voľných dní

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
RTVS - DAJ SI ČAS
Milión detí sa modlí ruženec 18.10. 2018
PROJECT ,,ENGLISH WEEK 2018“ 21. – 25. máj 2018
Zelený svet - zmena či premena
POKUS: Výroba a odpal rakety
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský Štiavnik
Práca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009
Uznané kredity

 U z n a n é k r e d i t y - zverejnenie v zmysle § 47a odsek 13 zákona č. 317/2009 Z.z.

         
 Pedagóg   Školenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivita Uznané kredity Spolu
 Hudzíková  Marta Mgr. Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích
programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 7
Tvorba prezentácií v  PowerPointe 7
Textový editor Word  7
Tabuľkový procesor Excel  7
Základná obsluha počítača 8
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým
čítaním k porozumeniu textu 7
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese
s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25 68
 Jendrálová Zuzana Mgr. Tvorba a vyhodnotenie školského testu 5
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z
marginalizovaných rómskych komunít 25 30
 Martinková Iveta  Ing.  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích
programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 65
 Bukovičová Silvia Mgr. Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a lúloh 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 60
 Martinková Mária Mgr. Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 30
 Želonková  Alena Mgr. Multikultúrna výchova na 1.stupni základnej školy 2
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 32
 Maliňáková Zuzana  Mgr., Ing.  Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na 1.stupni základnej školy 12
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Multikultúrna výchova na 1.stupni základnej školy 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 97
 Višňovská Jaroslava Mgr. Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I.stupni základnej školy 2
Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní -
hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese
s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25 67
 Mihová Beáta Mgr. Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Multikultúrna výchova na I.stupni základnej školy 10
Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I.stupni základnej školy 12
Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8 65
 Kovalčíková Silvia Mgr. Multikultúrna výchova na I.stupni základnej školy 2
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - 
hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese
s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Digitalizácuia učebných materiálov 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 72
 Mizerová Martina Mgr. Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Multikultúrna výchova na I.stupni základnej školy 10
Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I.stupni základnej školy 12
Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 72
 Liptáková Andrea Mgr. Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I.stupni základnej školy 2
Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 65
 Korheľová Monika Mgr. Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Dopravná výchova v základných školách 6
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z
marginalizovaných rómskych komunít 25
Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 94
 Hudzíková Anna Mgr. Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z
marginalizovaných rómskych komunít 3
Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese
s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25 69
 Sýkorová Zuzana Mgr. Rómsky jazyk v edukácii 3
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 33
 Šavelová Lívia Mgr. Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule
vo výchovno-vzdelávacom procese 2
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 62
 Paráková Michaela Mgr. Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule
vo výchovno-vzdelávacom procese 2
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 32
 Duračinská Janka Mgr. Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Základný zjazdový výcvik pre pedagog.zam.-inštruktorov lyžovania 10 45
 Tokarčíková Mária Mgr. Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Krok za krokom pri tvorba programov výchovy a vzdelávania 25
Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 94
 Družbacká Klaudia Mgr. Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 2
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč.procese 15
Základná štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60 92
 Novotná Mária PaedDr. Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu  10
vyhorenia učiteľa
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
pre učiteľov základných škôl-frekventanti
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitat.gramotnosti žiakov 1.stupňa zák.šk. 12
Vykonanie rigoróznej skúšky  60
Rozvíjanie komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných
rómskych komunít 25
Rozvoj kompetencií odborných zamestnancov v prevencii sociálno-
patologických javov u žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 12 174
 Podolinská Katarína Mgr. Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 63
 Dudžáková Dominika Mgr. Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 68
 Krafčíková Jurina Mgr. Všeobecná štátna jazyková skúška z jazyka anglického 60
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 90
 Zajac Patrik Mgr. Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 2
Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí 33
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 65
 Šomšáková Stanislava Mgr. Bioetika vo vyučovaní predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova 19
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Výchova k manželstvu a rodičovstvu v procese edukácie 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 94
 Lindemanová Marcela Mgr. Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 60
 Hudzíková Katarína Mgr. Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 30
 Maliňák Milan Mgr.Ing. Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 30
 Mravová Monika Mgr. Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 30

 

aktualizované - jún 2019

 

 

Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese
s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov
 
TOPlist