800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
*********************
Kalendár voľných dní

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
RTVS - DAJ SI ČAS
Milión detí sa modlí ruženec 18.10. 2018
PROJECT ,,ENGLISH WEEK 2018“ 21. – 25. máj 2018
Zelený svet - zmena či premena
POKUS: Výroba a odpal rakety
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský Štiavnik
Práca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009
Jedálny lístok

Od 1. júla máme letné prázdniny. Vyučovanie v novom školskom roku 2020/2021 začína
v stredu 2. septembra 2020.

 

Zápisný lístok na školský rok 2019/2020 format doc Pdf

 

 

Školská jedáleň,  Základná škola  Spišský Štiavnik Informácie na šk.rok 2019/2020

 

Čas výdaja stravy:

 

Obedy :   od 1130 do 1400 hod

 

Odhlasovanie zo stravy:

 

Rodič je povinný svoje dieťa odhlásiť v prípade jeho neprítomnosti na vyučovaní najneskôr do 1400 hod. predchádzajúci deň, osobne alebo telefonicky na číslo 0905 721 141, alebo 0915 856 987. Za včas neodobranú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje!

 

Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne a do obedárov! Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa – v tom prípade si rodič môže odobrať obed v prvý deň ochorenia do obedára. Nasledujúce dni sa dieťa odhlási.

 

Dozor v školskej jedálni:

 

Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.

JL1

Podľa schváleného finančného pásma Všeobecne záväzným  nariadením  č. 3/2019 zo 4.7.2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik  platba za stravnú jednotku podľa finančných pásiem vydaných MŠVaV od 1.9.2019 v tomto školskom  roku  je:

Finančné pásmo č. 1:

Stravníci na prvom  stupni:                                           1,08 Eur

Stravníci na druhom stupni:                                          1,16 Eur

Ak rodič z rôznych dôvodov neodhlási dieťa zo stravy, táto bude hradená zo zálohy, ktorú zaplatí pri zápise dieťaťa na stravovanie.

Zásady stravovania:

Školská jedáleň sa snaží dodržiavať zásady stravovania aj pri zostavovaní jedálneho lístka. Zásady pre zostavovanie jedálneho lístka vychádzajú z odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo SR, pri súčasnom zohľadnení ekonomickej situácie.

V rámci 5-tich stravovacích dní v jednozmennom stravovaní, jedálny lístok obsahuje:

 • 2x týždenne plná dávka mäsa – pečené, dusené, varené
 • 1x týždenne polo mäso – mleté
 • 1x týždenne múčne jedlo – sladké alebo slané
 • 1x týždenne bezmäsité jedlo – syr, vajce, strukoviny, zeleninové jedlo

Jedálny lístok je vyvesený na nástenke v školskej jedálni a na internetovej stránke školy.

Alergény v potravinách:

Na základe smernice č 2000/13/ES Európskeho parlamentu a ady v znení smernice č. 2003/89/ES, smernice č. 2005/26/ES a smernice č. 2007/68/ES z novembra 2007, Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004-100 o označovaní potravín v znení Výnosu č. 1761/2005-100, vypláva povinnosť informovať spotrebiteľa o alergénoch. Táto povinnosť sa týka aj školských jedální informovať svojich spotrebiteľov – stravníkov (žiakov, zamestnancov, rodičov) o alergénoch na jedálnom lístku.

jl2

 Zoznam alergénov:

 • 1.OBILNINY (LEPOK) – pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamutvýrobky z nich, okrem pšeničných glukózových sirupov vrátane dextrózy, pšeničný maltodextrín, jačmenný glukózový sirup
 • 2.KÔROVCE - výrobky z nich
 • 3.VAJCIA - výrobky z vajec
 • 4.RYBY - výrobky z rýb
 • 5.ARAŠIDY - výrobky z nich
 • 6.SÓJA - výrobky zo sóje
 • 7.MLIEKO - výrobky z mlieka
 • 8.ORECHY - výrobky z orechov
 • 9.ZELER - výrobky zo zeleru
 • 10.HORČICA - výrobky z horčice
 • 11.SEZAMOVÉ SEMENÁ - výrobky z nich
 • 12.SIRIČITÝ a SIRIČITANY (sušené ovocie, ovocné konzervy, výrobky zo zemiakov)
 • 13.VLČÍ   BÔB - výrobky z neho
 • 14.MÄKKÝŠE - výrobky z nich

 

Správanie sa stravníkov v školskej jedálni:

1. Každý žiak má právo stravovať saškolskej jedálni počas školského roka

2. Do jedálne vstupuječase určenom na obed (desiatu) a len v sprievode učiteľského dozoru

3. Žiaci, cudzí ľudia ani rodičia, ktorí sa nestravujú do jedálne nevstupujú

4. školskej jedálni sa zdržuje len nevyhnutnú dobu na obed (desiatu)

5. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej jedálneprítomných pedagógov

6. Pri stole sa správajú kultúrne, nevykrikujú, nerozprávajú nahlas, nenechávajú po sebe odpadky, nesiahajú iným do jedla, udržujú čistotu

7. Neničia obrusy, taniere, šálky, príbory

8. Ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkom školskej jedálnepožiada o pomoc

9. Je zakázané vynášať zo školskej jedálne jedlo alebo riad

10. Po konzumácii jedla si odnesie použitý riad na okienko na to určené

11. Pri nevoľnosti, alebo úraze je povinný okamžite nahlásiť túto skutočnosť pedagogickému dozoru

12. Za opakované priestupky závažnejšieho charakteru, či hrubé nekultúrne správanie, môže byť stravník dočasne vylúčený zo školského stravovania

 

 

Zamestnanci ŠJ:

Iveta Kacvinská, vedúca ŠJ

Mária Kacvinská, hlavná kuchárka

Mária Benčíková, kuchárka

Lucia Režnická, pomocná kuchárka

 

V Spišskom Štiavniku 20.08.2019                                                           

Iveta Kacvinská  vedúca ŠJ

 

 

jl3

 

 

 
 


TOPlist