800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
*********************
Kalendár voľných dní

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
RTVS - DAJ SI ČAS
Milión detí sa modlí ruženec 18.10. 2018
PROJECT ,,ENGLISH WEEK 2018“ 21. – 25. máj 2018
Zelený svet - zmena či premena
POKUS: Výroba a odpal rakety
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský Štiavnik
Práca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009
Jedálny lístok
Oznam

Vedúca Školskej jedálne pri Základnej škole v Spišskom Štiavniku oznamuje rodičom, že svoje deti môžu prísť prihlásiť na stravovanie v školskom roku 2019/2020

od 1. júla 2019 do 12. júla 2019 a od 19. augusta 2019 do 23. augusta 2019
v čase od 7:00 hod. do 12:00 hod. v pracovných dňoch.

Zápisný lístok je k dispozícii u vedúcej ŠJ alebo na webovej stránke základnej školy.

Iveta Kacvinská
vedúca ŠJ

Zápisný lístok na školský rok 2019/2020 format doc Pdf

 

Od 1. júla máme letné prázdniny.
Vyučovanie v novom školskom roku 2019/2020 začína v pondelok 2. septembra 2019.

 

 

 

Školská jedáleň Spišský Štiavnik – informácie na šk.rok 2018/2019

Čas výdaja stravy:
Obedy : od 11:30 do 14:00 hod

Odhlasovanie zo stravy:
Rodič je povinný svoje dieťa odhlásiť v prípade jeho neprítomnosti na vyučovaní najneskôr do 7:30 hod osobne alebo telefonicky na číslo 0905 721 141 v deň neprítomnosti. Za včas neodobranú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje!
Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne a do obedárov! Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa – v tom prípade si rodič môže odobrať obed v prvý deň ochorenia do obedára. Nasledujúce dni sa dieťa odhlási.


Dozor v školskej jedálni:
Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.

JL1

Úhrada stravného:
Strava sa uhrádza priamo u vedúcej ŠJ, najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca. V mesiaci september za september a október. Posledná platba je v máji.


Podľa schváleného finančného pásma sa platba za stravnú jednotku uhrádza nasledovne:
Stravníci na prvom stupni: 0,95 Eur
Stravníci na druhom stupni: 1,01 Eur
Stravníci na prvom stupni v HN a ŽM: 0,00 Eur
Stravníci na druhom stupni v HN a ŽM: 0,01 Eur


Zásady stravovania:
Školská jedáleň sa snaží dodržiavať zásady stravovania aj pri zostavovaní jedálneho lístka. Zásady pre zostavovanie jedálneho lístka vychádzajú z odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo SR, pri súčasnom zohľadnení ekonomickej situácie.
V rámci 5-tich stravovacích dní v jednozmennom stravovaní, jedálny lístok obsahuje:
• 2x týždenne plná dávka mäsa – pečené, dusené, varené
• 1x týždenne polo mäso – mleté
• 1x týždenne múčne jedlo – sladké alebo slané
• 1x týždenne bezmäsité jedlo – syr, vajce, strukoviny, zeleninové jedlo


Jedálny lístok je vyvesený na nástenke v školskej jedálni a na internetovej stránke školy.


Alergény v potravinách:
Na základe smernice č 2000/13/ES Európskeho parlamentu a ady v znení smernice č. 2003/89/ES, smernice č. 2005/26/ES a smernice č. 2007/68/ES z novembra 2007, Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004-100 o označovaní potravín v znení Výnosu č. 1761/2005-100, vypláva povinnosť informovať spotrebiteľa o alergénoch. Táto povinnosť sa týka aj školských jedální informovať svojich spotrebiteľov – stravníkov (žiakov, zamestnancov, rodičov) o alergénoch na jedálnom lístku.

jl2

Zoznam alergénov:
1. OBILNINY (LEPOK) – pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut a výrobky z nich, okrem pšeničných glukózových sirupov vrátane dextrózy, pšeničný maltodextrín, jačmenný glukózový sirup
2. KÔROVCE a výrobky z nich
3. VAJCIA a výrobky z vajec
4. RYBY a výrobky z rýb
5. ARAŠIDY a výrobky z nich
6. SÓJA a výrobky zo sóje
7. MLIEKO a výrobky z mlieka
8. ORECHY a výrobky z orechov
9. ZELER a výrobky zo zeleru
10. HORČICA a výrobky z horčice
11. SEZAMOVÉ SEMENÁ a výrobky z nich
12. OXID SIRIČITÝ a SIRIČITANY (sušené ovocie, ovocné konzervy, výrobky zo zemiakov)
13. VLČÍ BÔB a výrobky z neho
14. MÄKKÝŠE a výrobky z nich


Správanie sa stravníkov v školskej jedálni:
1. Každý žiak má právo stravovať sa v školskej jedálni počas školského roka
2. Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed (desiatu) a len v sprievode učiteľského dozoru
3. Žiaci, cudzí ľudia ani rodičia, ktorí sa nestravujú do jedálne nevstupujú
4. V školskej jedálni sa zdržuje len nevyhnutnú dobu na obed (desiatu)
5. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej jedálne a prítomných pedagógov
6. Pri stole sa správajú kultúrne, nevykrikujú, nerozprávajú nahlas, nenechávajú po sebe odpadky, nesiahajú iným do jedla, udržujú čistotu
7. Neničia obrusy, taniere, šálky, príbory
8. Ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkom školskej jedálne a požiada o pomoc
9. Je zakázané vynášať zo školskej jedálne jedlo alebo riad
10. Po konzumácii jedla si odnesie použitý riad na okienko na to určené
11. Pri nevoľnosti, alebo úraze je povinný okamžite nahlásiť túto skutočnosť pedagogickému dozoru
12. Za opakované priestupky závažnejšieho charakteru, či hrubé nekultúrne správanie, môže byť stravník dočasne vylúčený zo školského stravovania

Zamestnanci ŠJ:
Iveta Kacvinská, vedúca ŠJ
Mária Kacvinská, hlavná kuchárka
Mária Benčíková, kuchárka
Iveta Pemčáková, pomocná kuchárka

V Spišskom Štiavniku Iveta Kacvinská
23.8.2018 vedúca ŠJ

PdfInformácie pre stravníkov.

jl3

Výška úhrady je schválená v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. uznesením Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku č. 101/2011 zo dňa 9.septembra 2011. (VZN 6/2011)

 

 

 
 
VZN 6/2011


všEOBECNE záVäZNé NARIADENIE OBCE sPIšSKý šTIAVNIK č. 6/2011

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik

Obecné  zastupiteľstvo v Spišskom Štiavniku v súlade s ustanovením § 6 odst. 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik, ktorým určuje výšku príspevku na čiastočnú ohradu nákladov na nákup potravín (ďalej len príspevok na stravu) a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štiavnik.


§ 1
Úvodné ustanovenia


1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik určuje výšku príspevku na stravu a podmienky jeho úhrady v školských jedálňach pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štiavnik.

2. Výšku príspevku na stravu v školských jedálňach pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štiavnik určeného týmto Všeobecne záväzným nariadením zverejní riaditeľ školy obvyklým spôsobom.


§ 2
Výška príspevku na stravuMaterská škola denné  (stravníci od 2 – 6 rokov )

Desiata            0,26 €

Obed               0,64 €

Olovrant           0,22 €

Celkom             1,12 €

Základná škola (stravníci od 6 – 11 rokov)

Obed               0,95 €

Základná škola (stravníci od 11 – 15 rokov)

Obed               1,01 €

Stredná škola (stravníci od 15 – 18/19 rokov)

Obed               1,12 €

Čítať celý článok...
 


TOPlist