800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
zsspisskystiavnik.edupage.org
*********************
Video
Sunny Boys - Lístoček z javora
Sunny Boys - To sara
Naši deviataci o korone
RTVS - DAJ SI ČAS
Milión detí sa modlí ruženec 18.10. 2018
PROJECT ,,ENGLISH WEEK 2018“ 21. – 25. máj 2018
Zelený svet - zmena či premena
POKUS: Výroba a odpal rakety
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský ŠtiavnikPráca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Kalendár voľných dní
<< Jún 2024 >> 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Školský poriadok pre žiakov Základnej školy ,Slnečná 422, Spišský Štiavnik

 Školský poriadok pre žiakov Základnej školy na stiahnutie Pdf

 

 

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik

 Školský poriadok pre žiakov Základnej školy, Slnečná 422, Spišský Štiavnik

   

Riaditeľka Základnej školy , Slnečná 422, Spišský Štiavnik  po prerokovaní v pedagogickej rade a na základe  Zákona 596/2003 o školskej správe v školstve a školskej samospráve, Zákona  č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, Vyhlášky  MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole, (Vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách) a o  zmene a doplnení ďalších zákonov dňom 28. augusta 2014 vydáva tento Školský poriadok školy.

Obsah:

Čl. 1        Základné ustanovenia

Čl. 2        Organizácia vyučovania

Čl. 3        Práva a povinnosti žiakov

Čl. 3/1     Práva žiakov

Čl. 3/2     Príchod do školy, príprava na vyučovanie

Čl. 3/3     Uvoľňovanie žiaka z vyučovania

Čl. 3/4     Správanie žiakov cez prestávky

Čl. 3/5     Odchod zo školy

Čl. 3/6     Povinnosti týždenníkov

Čl. 3/7     Kritériá udeľovania výchovných opatrení

Čl. 4        Práva a povinnosti rodičov

   

Čl.1  Základné ustanovenia

1.      Riaditeľka Základnej školy , Slnečná 422, Spišský Štiavnik  (ďalej len „škola“) vydáva po prerokovaní v pedagogickej rade na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č.320/2008 o základnej škole Školský poriadok školy.

2.      Školský poriadok školy je súčasťou základných vnútorných dokumentov školy. Jeho cieľovou skupinou sú žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, prípadne ďalší účastníci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na organizovaní vyučovacích a mimovyučovacích aktivít školy. Všetci zamestnanci a žiaci školy sú povinní ho dodržiavať.

3.      Školský poriadok školy je verejne prístupný na vývesnej tabuli školy, na internete, v priestoroch zborovne školy a v pracovni riaditeľky školy.

Čl. 2 Organizácia vyučovania

1.        Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľkou školy. Rozvrh hodín je súčasťou vývesky každej triedy.

2.        Začiatok vyučovania je od 7,50 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút. Začína a končí zvonením.

3.       Časové rozdelenie dňa :

dopoludňajšie vyučovanie

1.h       07:50 – 08:35

2.h       08:45 – 09:30

3.h       09:50 – 10:35

4.h       10:45 – 11:30

5.h       11:40 – 12:25

6.h       12:35 – 13:20

4.      Popoludňajšie vyučovanie začína o 11,30 a 12,30 hod. Vyučovacia jednotka trvá 40 minút. Prestávky medzi vyučujúcimi hodinami trvajú 5 minút. Veľká prestávka trvá 10 minút a je po tretej vyučovacej hodine.

  

Čl. 3 Práva a povinnosti žiakov

Čl. 3/1 Práva žiakov

1.      Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.

2.      Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.

3.      Žiak má právo na omyl.

4.      Žiak má právo na objektívne hodnotenie.

5.      Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.

6.      Žiak  má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor.

7.      Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa, spolužiakov.

8.      Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.

9.      Žiak má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší.

10.    Žiak má právo na zapožičanie kníh a tieto nepoškodené po ročnom užívaní vráti škole.

11.    Žiaci školy majú právo stravovať sa v školskej jedálni.

Čl. 3/2 Príchod do školy, príprava na vyučovanie

1.      Žiaci prichádzajú do školy tak, aby 5 minút pred začiatkom vyučovania boli vo svojej triede. Vyučovanie sa začína o 7:50 hod.

2.      Žiaci vchádzajú do školy  od  7:30  hlavným vchodom.

3.      Budova školy sa ráno uzavrie o 8:00 h. Žiaci, ktorí prídu do školy po tomto čase, budú do školskej budovy vpustení po zápise do zošita oneskorených príchodov. V prípade opakovaných oneskorených príchodov navrhne triedny učiteľ výchovné opatrenia na zlepšenie správania sa.

4.      Žiaci sa prezúvajú v šatniach, veci si uložia do šatní, ktoré sú triede určené.

5.      Je neprípustné, aby po zazvonení na hodinu žiaci behali po triede, prípadne vybiehali na chodbu. Po zazvonení je povinný každý žiak sedieť na svojom mieste.

6.      Žiaci sú povinní chodiť do školy upravení, v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a zovňajšku a v súlade s hygienickými normami. Na telesnú výchovu používajú cvičebný  úbor, na technickú výchovu, pracovné vyučovanie, výtvarnú výchovu používajú pracovný odev podľa pokynov vyučujúceho.

7.      Žiaci sa správajú počas vyučovania disciplinovane, nevyrušujú a nerozptyľujú pozornosť spolužiakov.

8.      Je zakázané používanie vulgárnych výrazov.

9.      Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, na začiatku hodiny sa ospravedlní príslušnému vyučujúcemu.

10.    Žiak je povinný zahlásiť každý úraz alebo nevoľnosť dozorkonajúcemu učiteľovi.

11.    Žiaci sú povinní chrániť svoje zdravie i zdravie spolužiakov. Zakazujú sa všetky zdraviu škodlivé činnosti, fajčenie, pitie alkoholických nápojov, energetických drinkov, používanie drog a omamných látok. Žiaci nesmú hrať hazardné hry, nosiť do školy nebezpečné predmety. Je zakázané používať mobilné telefóny, MP3 prehrávače počas vyučovacieho procesu. Je zakázané nosiť cennosti, väčšie sumy peňazí a predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Poistenie školských potrieb, odevov a obuvi škola sprostredkuje s poisťovňou na žiadosť rodičov. Poistné zaplatí rodič. Žiak do školy nenosí predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebuje. Ak vyučujúci takýto predmet zistí, žiakovi ho odoberie a vráti rodičom. Klenoty a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení škola nebude robiť žiadne opatrenia.

12.  Mobilné telefóny:

-          je zakázané nosiť do školy mobilné telefóny,

-          výnimka je povolená len na základe písomnej žiadosti rodiča v nasledovných prípadoch:

-          ak žiak nebýva v Spišskom Štiavniku

-          ak žiak hneď po skončení školy navštevuje záujmovú činnosť mimo školy

-          v prípade udelenia výnimky, musí mať žiak mobil počas vyučovania a prestávky vypnutý a 

            uložený v taške

-          škola nezodpovedá za prípadnú stratu mobilu

-          v prípade porušenia tohto nariadenia, bude žiakovi mobil odobratý a vrátený len zákonnému

           zástupcovi žiaka

-          v prípade opakovaného porušenia navrhne triedny učiteľ žiakovi výchovné opatrenie na

           zlepšenie správania

13.  Žiaci majú prísne zakázané akékoľvek prejavy alebo len náznaky násilia, šikanovania, rasizmu a znevažovania iných ani fyzickou ani psychickou formou. Tieto prejavy sa budú posudzovať mimoriadne prísne. Podľa školskej zmluvy sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje.

14.  Žiaci sú povinní nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa. Žiaci sú povinní zaobchádzať šetrne s učebnicami a so školským majetkom. Každé poškodenie školského majetku a učebníc sú povinní nahradiť rodičia žiaka, ktorý škodu spôsobil.

15.  Žiaci sú povinní udržiavať svoje miesto v čistote  a šetriť elektrickou energiou a vodou.

16.  Triedy sa vetrajú v priebehu vyučovania vždy za prítomnosti učiteľa (z bezpečnostných dôvodov). Je zakázané bez prítomnosti učiteľa manipulovať s oknami,  roletami a závesmi.

17.  Žiaci aj na školských výletoch, exkurziách, vychádzkach, v škole prírode, lyžiarskych a plaveckých výcvikoch rešpektujú pokyny pedagogických zamestnancov. Žiaci sú povinní správať sa aj mimo vyučovania tak, aby neporušovali zásady slušnosti. Ku všetkým zamestnancom školy a ku všetkým návštevám sa žiaci správajú zdvorilo.

18.  Žiaci dodržiavajú zasadací poriadok v triede, ktorý schválil triedny učiteľ. Bez povolenia nesmú opustiť svoje miesto ani učebňu.

19.  Žiacku knižku musí mať žiak každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine. Musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý týždeň.

20.  Chýbajúcich žiakov hlási týždenník triedy.

21.  Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak, alebo rodič bezodkladne riaditeľke školy.

Čl. 3/3 Uvoľňovanie žiaka z vyučovania

Ospravedlnená neúčasť žiaka

Za ospravedlnenú neúčasť žiaka na výchovno-vzdelávacom procese sa uznáva najmä:

-   choroba žiaka,

-   lekárom nariadený dočasný zákaz jeho dochádzania do školy,

-   mimoriadne nepriaznivé podmienky počasia,

-   náhle prerušenie premávky prostriedkov hromadnej dopravy,

-   mimoriadne závažné udalosti v rodine žiaka,

-   účasť žiaka na reprezentácii školy,

-   účasť žiaka na zahraničných výmenných a relaxačných pobytoch, exkurziách a pod.

    súvisiacich   s výchovno-vzdelávacím procesom.

 

Uvoľňovanie žiaka z vyučovania na žiadosť rodiča

1.  Zákonný zástupca môže písomne požiadať triedneho učiteľa o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania na 2 dni z rodinných dôvodov. Písomnú žiadosť podá triednemu učiteľovi, ktorý o tom informuje riaditeľku  školy. Triedny učiteľ o chýbaní žiaka informuje osobne aj ostatných vyučujúcich v triede.

2.  Zákonný zástupca môže písomne požiadať riaditeľku  školy o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania na viac ako 2 dni z rodinných dôvodov.  Písomnú žiadosť podá riaditeľke  školy, ktorá o tom  informuje  triedneho učiteľa. Triedny učiteľ o chýbaní žiaka informuje osobne aj ostatných vyučujúcich v triede.

3.   Vyučujúci žiaka  zapisuje do triednej knihy ako chýbajúceho a vymeškané hodiny  mu triedny učiteľ ospravedlní. Žiak je povinný si po nástupe do školy doplniť zameškané učivo.

 

Uvoľňovanie žiaka na súťaže

1.   Vedomostné a športové súťaže organizované školou, zriaďovateľom príp. inými školami sa sú neoddeliteľnou  súčasťou  vyučovania.

2.  Pokiaľ sa súťaže organizujú mimo budovy školy, môžu sa ich žiaci zúčastniť len na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu, ktorý ho poskytne na celý školský rok na úvodnom plenárnom zasadnutí rodičov.

3.  Triedny učiteľ v spolupráci s učiteľom, ktorý sprevádza žiaka na súťaž, v  triednej knihe do poznámky uvedie poučenie o BOZP a informáciu o účasti žiaka na súťaži.

4.   Počas neprítomnosti  vyučujúci  žiaka zapíše do triednej knihy ako chýbajúceho, pričom  mu triedny učiteľ  vykáže 0 vymeškaných hodín. Žiak sa po skončení súťaže v sprievode učiteľa vráti do školy a až potom môže odísť domov. Žiak je zároveň povinný zistiť si domáce úlohy a doplniť si preberané učivo z predmetov,   na ktorých sa nezúčastnil.

5.   Učiteľ, ktorý sprevádza žiakov na súťaž, je povinný najneskôr 2 dni pred uskutočnením súťaže predložiť riaditeľke  školy zoznam žiakov, miesto a čas konania príp. iné organizačné pokyny    na schválenie.

 

Uvoľňovanie žiaka na lekárske vyšetrenie

Triedny učiteľ môže na základe písomnej alebo osobnej žiadosti zákonného zástupcu uvoľniť žiaka z vyučovacej hodiny na lekárske vyšetrenie, pokiaľ ho nemožno vykonať v čase mimo vyučovania. Ak triedny učiteľ žiaka uvoľní počas vyučovania, zákonný zástupca je povinný prísť osobne a podpísať potvrdenie o tom, že žiaka berie z vyučovania.

2. Triedny učiteľ ospravedlní 1-dňovú neprítomnosť žiaka písomne zdôvodnenú zákonným zástupcom maximálne 5x za  školský rok. Žiak je povinný zistiť si domáce úlohy   a doplniť si učivo z predmetov, na ktorých sa nezúčastnil.

 

Neprítomnosť žiaka pre chorobu

1.  V prípade ochorenia sa žiak nezúčastňuje vyučovania a zapisuje sa jeho neprítomnosť do triednej knihy. Zákonný zástupca má povinnosť najneskôr do 2 dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod vymeškania dieťaťa zo školy.

2.  V prípade podozrenia zo záškoláctva triedny učiteľ kontaktuje zákonných zástupcov po dvoch dňoch neprítomnosti žiaka (keď to dovtedy neoznámia).

3.   Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako 3 po sebe nasledujúcich pracovných  dní, vyžaduje triedny učiteľ vždy lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti v škole. Tento doklad doručí zákonný zástupca triednemu učiteľovi najneskôr do 2 dní od nástupu žiaka do školy.

4.    Zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť maximálne na dobu 3 dni po sebe..

5.  V prípadoch, ak ide o častú neprítomnosť žiaka v škole, môže triedny učiteľ vyžiadať lekárske potvrdenie aj pri kratšej neprítomnosti žiaka.

6.    Žiak je povinný doplniť si učivo z predmetov na ktorých sa nezúčastnil .

7.   Ak žiak vymešká počas polroka viac ako 30% z vyučovania a počet  známok z predmetu neumožňuje uzavrieť klasifikáciu, môže byť na podnet riaditeľky školy (na návrh vyučujúceho) komisionálne preskúšaný.

8.  Ak je žiak hospitalizovaný v nemocnici, príp. inom zariadení a zúčastňuje sa tam výchovno-vzdelávacieho procesu, do triednej knihy sa nezapisuje. Do poznámky triedny učiteľ zapíše „Žiak je od ..... hospitalizovaný v ........“ Žiak navštevuje školu   pri zdravotníckom zariadení od...

9.   V prípade vážneho ochorenia, keď zo zdravotných dôvodov nemôže žiak dochádzať        do školy, riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov a vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast, rozhodne o individuálnom vzdelávaní. V spolupráci s triednym učiteľom alebo ostatnými pedagógmi zabezpečí jeho vzdelávanie minimálne 2 hodiny týždenne v škole, alebo v domácom prostredí po dohode   so zákonným zástupcom.

Postup školy v prípade riešenia neospravedlnených hodín

1.  Vyučovacie hodiny, za ktoré žiak neprinesie lekárske alebo rodičovské ospravedlnenie do 2 dní od nástupu na vyučovanie sa evidujú ako neospravedlnené a vyznačia sa  v triednej knihe.

2.  Do triednej knihy sa zapisujú aj neskoré príchody žiaka na prvú vyučovaciu hodinu, nedovolené opustenie budovy školy počas vyučovania, ale aj bezdôvodná neprítomnosť na kultúrnych, športových a iných aktivitách organizovaných školou počas vyučovania ako aj na  triednických hodinách.

3. Vymeškané hodiny sa mesačne  spočítajú a evidujú ako ospravedlnené alebo neospravedlnené hodiny.

4.  Ak počet neospravedlnených hodín presiahne 5 vyučovacích hodín, triedny učiteľ informuje o tejto skutočnosti riaditeľku školy a zákonných zástupcov, pozve ich preukázateľným spôsobom (písomne) na pohovor, z ktorého vyhotoví Záznam o pohovore.

5.    Ak počet neospravedlnených hodín je väčší ako 15 h v mesiaci, triedny učiteľ vyplní príslušné oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky žiaka, ktoré riaditeľka školy pošle obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko a ÚPSV a R v Poprade.

6.    Za správnosť postupu a vyhotovenia všetkých dokladov zodpovedá triedny učiteľ.

  

Čl. 3/4 Správanie žiakov cez prestávky

1.    Po skončení hodiny žiaci povstanú na pokyn učiteľa.

2.    Počas malých prestávok sa žiaci zdržujú v triede a pripravujú sa na ďalšiu hodinu. Žiaci počas  veľkej prestávky ostávajú v triede, desiatujú, prípadne odchádzajú do školskej jedálne na desiatu pod dozorom pedagóga.

3.    Počas malých prestávok si žiaci odkladajú pomôcky z predchádzajúcej vyučovacej hodiny a pripravujú si pomôcky na ďalšiu hodinu.

4.    Cez prestávku sa žiaci zdržujú v priestoroch WC len nevyhnutne potrebný čas a svojím správaním nesmú ohroziť svoju bezpečnosť, ani bezpečnosť iných. Počas všetkých prestávok sa riadia pokynmi dozor konajúcich  učiteľov.

5.    Ak sa žiaci premiestňujú do odbornej učebne alebo na telesnú výchovu,  čakajú vyučujúceho v triede.

6.    V odborných učebniach: školská kuchynka, počítačová učebňa sa žiak na začiatku školského roka oboznámi s pokynmi pre bezpečné správanie sa a tieto počas školského roka dôsledne dodržiava.

7.    Je zakázané zdržovať sa v priestoroch spojovacej chodby so ŠJ, šatní a v časti vstupnej haly.

8.    Papiere a odpadky odhadzujú žiaci do košov. Je prísne zakázané  odhadzovať ich do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne nechať pohodené v školskom areáli.

Čl. 3/5 Odchod zo školy

1.      Po skončení vyučovania uprace každý žiak svoje miesto, vyloží stoličku

2.      Týždenník skontroluje stav triedy ( čistotu, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie svetla) a postará sa o čistotu tabule.

3.      Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, pod vedením vyučujúceho zídu do šatne v šatniach prezujú, oblečú a disciplinovane opustia budovu školy. Obedujúcich do ŠJ odprevádza vyučujúci, ktorí majú dozor v ŠJ.

 Čl. 3/6 Povinnosti týždenníkov

1.     Týždenníkov určuje každý týždeň triedny učiteľ a sú zapísaní v "Triednej knihe". Skupinu týždenníkov tvoria dvaja žiaci. Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Na každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.

2.     V prípade neočakávanej neprítomnosti vyučujúceho na hodine, trvajúcej viac ako 5 minút, hlásia túto skutočnosť vedeniu školy.

3.     Triedna služba utiera tabuľu.  Služba dbá o čistotu triedy. Okamžite hlási triednemu učiteľovi poškodzovanie triedy. Po príchode do triedy prehliadne učebňu a tak isto po skončení vyučovania, dozerá na čistotu a poriadok.

4.      Po skončení vyučovania týždenníci kontrolujú stav triedy.

Čl. 3/7 Kritériá udeľovania výchovných opatrení

1.      Žiakovi školy môžu byť udelené nasledovné výchovné opatrenia: pochvala triedneho učiteľa, pochvala riaditeľky školy, napomenutie triedneho učiteľa, pokarhanie triedneho učiteľa, pokarhanie riaditeľky školy.

2.      Návrh na udelenie výchovného opatrenia podáva učiteľ, ktorý sa spravidla prerokuje v pedagogickej rade a schváli riaditeľka školy.

3.      Pochvaly sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi.

 

Kritéria na výchovné opatrenia – pochvaly a iné ocenenia

 

Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade. Zaznamenávajú sa do triednych výkazov.

1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za:

-   mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy,

-   záslužný alebo statočný čin,

-   dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi.

 

2. Pochvala od triedneho učiteľa sa udeľuje za :

-   vzornú dochádzku do školy počas školského roka,

       -   za dosiahnutý prospech „prospel s vyznamenaním“ za dané obdobie,

-   reprezentáciu triedy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.

        -  za 1.-3. miesto v školských kolách olympiád a  rôznych súťaží

-   prácu pre triedny kolektív a podobne

 

3. Pochvala od riaditeľky  školy sa udeľuje za :

-   reprezentáciu školy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.

-   záslužná práca pre školu, v školskom parlamente, v projektoch, zberoch a pod.              

    v  priebehu  navštevovania ZŠ

-   študijný priemer 1,00

-   účasť v celoslovenskom kole súťaží a olympiád

-   významný spoločenský čin (záchrana života, pomoc starým ľuďom a pod. )

         - za 1.-3. miesto v okresných a vyšších kolách olympiád a  rôznych súťaží

 

Kritéria na výchovné opatrenia – posilnenie disciplíny

1.Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku, ktoré spravidla predchádza zníženiu stupňzo správania; podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie  od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľky školy.

2.O udelení opatrenia informuje triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Opatrenie sa zaznamená do triedneho výkazu. Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodnítriednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka.

3.Opatrenia spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Pred udelením opatrenia je potrebné previnenie objektívne prešetriť za prítomnosti zákonného zástupcu žiaka. Za jedno previnenie je možné udeliť žiakovi len jedno výchovnéna posilnenie disciplíny.

  

Napomenutie od triedneho učiteľa sa udeľuje za:

-   neskorý príchod na vyučovaciu hodinu,

-   nevhodné správanie sa žiakov v triede, alebo na verejnosti,

-   ojedinelé   dopúšťanie  sa menej závažných previnení proti školskému poriadku,

-   menej  časté zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky a pod.

 

 Pokarhanie od triedneho učiteľa sa udeľuje žiakovi za:

-   1 – 2 vymeškané neospravedlnené hodiny

-   opakované sa dopúšťanie menej závažných previnení proti školskému poriadku,

-   narúšanie vzťahov medzi spolužiakmi

-   nerešpektovanie pokynov vyučujúcich a zamestnancov školy

-   opakované nevhodné správanie sa žiakov v triede, alebo na verejnosti,

-   časté zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky a pod.

    Pokarhanie od triedneho učiteľa udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľky  po   prerokovaní     

    v pedagogickej rade.

 

 Pokarhanie od riaditeľky školy sa udeľuje žiakovi za:

3 – 6 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín,

-  opakované porušovanie školského poriadku v škole a na verejnosti ,

-  časté narušovanie vyučovacieho procesu a pod.

 

 Znížená známka zo správania na stupeň 2 (uspokojivé):

     Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu

     a usiluje  sa svoje chyby napraviť.

    Znížená známka zo správania na stupeň 2 sa udeľuje napr. za :

-  5 – 15  vymeškaných neospravedlnených hodín,

-  opakované závažné porušovanie školského poriadku,

-  fyzické napadnutie spolužiaka, agresívne správanie voči žiakom alebo zamestnancom,

-  krádež v škole a na verejnosti, bez trestného stíhania,

-  falšovanie úradného dokumentu (ospravedlnenie od rodičov, LV potvrdenie, záznam v ŽK)

-  priestupok voči zákonu neklasifikovaný ako prečin,

-  úmyselné poškodzovanie majetku školy,

-  svojvoľné opustenie výchovno-vzdelávacieho procesu (v škole i mimo školy ),

-  za propagáciu rasizmu, xenofóbie, za prechovávanie drog a iných omamných látok.

 

Znížená známka zo správania na stupeň 3  (menej uspokojivé):

     Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších

     previnení. 

 

    Znížená známka zo správania na stupeň 3 sa udeľuje napr. za :

-   16 - 60 vymeškaných neospravedlnených hodín

-   veľmi vážne porušenie školského poriadku,

-   fyzické napadnutie, ublíženie na zdraví a šikanovanie,

-   priestupok voči zákonu klasifikovaný ako prečin,

-   falšovanie úradného dokumentu ako výpis z katalógového listu, vysvedčenie a pod.

-   poškodenie školského majetku s väčším rozsahom škody.

 

 Znížená známka zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé):

    Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a  školský poriadok, zámerne narúša korektné

    vzťahy   medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov 

    a zamestnancov školy.

    Znížená známka zo správania na stupeň 4 sa udeľuje napr. za :

-   61 a viac vymeškaných neospravedlnených hodín

        -   priestupok voči zákonu klasifikovaný ako trestný čin,

        -  v týchto prípadoch  problém preberá sociálny kurátor a postupuje podľa právnych

       predpisov odobratím prídavkov na dieťa a ďalšími výchovnými opatreniami voči žiakovi

       a zákonnému zástupcovi v zmysle platnej legislatívy.

 

4. Výchovné opatrenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze.  Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka.- MP č. 22/2011 čl.9, bod 41.

 

5. Pri navrhovaní výchovných opatrení alebo návrhu na zníženú známku zo správania má triedny učiteľ na zreteli, či je zodpovedný za neospravedlnené hodiny žiak, alebo či neospravedlnená dochádzka žiaka do školy nie je spôsobená zanedbávaním  starostlivosti   o povinnú školskú dochádzku žiaka  zo strany jeho zákonného zástupcu.

Ochranné opatrenia

 

1.Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľka školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľka školy alebo riaditeľka školského zariadenia bezodkladne privolá :
a) zákonného zástupcu,
b) zdravotnú pomoc,
c) Policajný zbor.

 

2.Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľka školy alebo školského zariadenia písomný záznam.

  

Priestupky a správne delikty

 

Podľa ustanovenia § 5 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve: Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako  15 vyučovacích hodín v mesiaci. 

Priestupky a správne delikty vo veci zanedbávania plnenia povinnej školskej dochádzky prejednáva obec (podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch), v ktorej má zákonný zástupca pobyt.

Pri podozrení  zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je riaditeľka školy  povinná zanedbávanie povinnej školskej dochádzky oznámiť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt  (v súlade  s § 5 ods.11 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve   a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).        

Ak žiak vymešká viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľky školy začať priestupkové konanie v zmysle § 6 v súlade s § 37 a 37a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak škola dodržala vyššie uvedený postup a aj napriek prijatým opatreniam sa školská dochádzka žiaka nezmení a žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín bez náležitého ospravedlnenia, obec na základe oznámenie riaditeľky školy podáva podnety na trestné stíhanie zákonných zástupcov súvisiace  s ohrozovaním mravnej výchovy mládeže v zmysle § 211 ods. 1 písm. d) zákona    č. 300/2005  Z. z. (Trestný zákon).

 

Doplnok k priestupkom

 

 • A.Bežné priestupky:

 • zabúdanie učebných pomôcok,
 • zabúdanie žiackej knižky,
 • zabúdanie prezuviek,  úbor na TV a pod.

 

 • B.Závažné priestupky:

 • vyrušovanie na hodinách,
 • bezdôvodné opustenie školy,
 • nerešpektovanie príkazov vyučujúcich,
 • prepisovanie známok,
 • klamstvo,
 • podvody,
 • používanie mobilných telefónov a iných predmetov, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť ostatných žiakov aj žiaka samotného.

 

 • C.Mimoriadne závažné priestupky :

 • šikanovanie žiakov (aj slovné),
 • arogancia,
 • drzosť,
 • fyzické ublíženie,
 • krádež, fajčenie,
 • alkohol,
 • drogy,
 • ničenie školského zariadenia a pod.

 

 

Stupne hodnotenia správania

 Hodnotenie a klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú a schvaľuje riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

- Stupeň 1 (veľmi dobré) - žiak dodržiava školský poriadok, ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

- Stupeň 2 (uspokojivé) - žiak sa závažnejšie previní alebo opakovane menej závažne voči školskému poriadku, neprispieva ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi, má nedbalú školskú dochádzku (5-15 neospravedlnených hodín).

- Stupeň 3 (menej uspokojivé) - žiak sa správa v škole i mimo školy v rozpore s pravidlami správania a ustanoveniami vnútorného poriadku školy, aj po udelení riaditeľského pokarhania sa dopúšťa ďalších priestupkov, má nedbalú školskú dochádzku( viac ako 15 neospravedlnených hodín).

- Stupeň 4 (neuspokojivé) - žiak sústavne porušuje pravidlá správania a vnútorný poriadok školy, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi, závažnými previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov a má nedbalú školskú dochádzku( viac ako 15 neospravedlnených hodín).

 

Záverečné ustanovenia k porušovaniu školského poriadku

 

1. V prípade závažného priestupku alebo závažného porušenia školského poriadku sa nemusí v odôvodnených prípadoch dodržať hierarchia  (postup) výchovných opatrení.

2. Výchovným opatreniam predchádza prevencia. Každé porušenie školského poriadku sa posudzuje individuálne. Pri riešení porušenia školského poriadku triedny učiteľ úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami žiaka, pedagógmi školy, výchovným poradcom, vedením školy, školským špeciálnym pedagógom, CPPP a P, políciou a pod..

3. Osobitne sa postupuje pri začlenených žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Čl. 4 Práva a povinnosti rodičov

1.      Rodičia sú povinní poskytovať škole aktuálne kontaktné adresy, telefónne čísla do zamestnania a domov, e-mailové adresy a mobilné čísla (pre prípad choroby alebo iného ohrozenia dieťaťa).

2. Rodičia by mali informovať triednych učiteľov o zdravotných, prípadne iných ťažkostiach dieťaťa. Zatajenie takejto informácie môže viesť k ohrozeniu zdravia dieťaťa, ale aj bezpečnosti iných detí v skupine, ak sa nachádza s jedným učiteľom, prípadne vychovávateľkou  mimo areálu školy.

3.  Rodičia by mali byť v pravidelnom kontakte s vyučujúcimi prostredníctvom rodičovského združenia.

4. Rodičovské združenie  je významnou formou aktívnej účasti občanov na riešení otázok výchovy detí a mládeže a na riadení škôl a výchovných zariadení.

5.   Rodičovské združenie plní úlohu poradného orgánu riaditeľky školy. Rodičia prostredníctvom rodičovského združenia môžu škole poskytovať materiálnu i verejnoprospešnú i finančnú pomoc, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia.

6.      Rodičovské združenie plní podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, pomáha pri výchove žiakov predovšetkým v mimotriednej a mimoškolskej činnosti, pomáha  spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi, nezasahuje do výchovno–vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.

7.      Škola je povinná informovať rodičov o správaní a prospechu žiaka prostredníctvom žiackej knižky. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob osobného kontaktu s rodičom.

8.      Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľku školy, aby bol žiak preskúšaný pred komisiou.

 

Mgr. Mária Martinková

                                                                                                                          riaditeľka školy

Školský poriadok vo formáte Pdf na stiahnutie pdf na stiahnutie

 
TOPlist